@inproceedings{'BosZanzotto2009EVALITA',
  title   = {'Textual Entailment at EVALITA 2009'},
  author  = {Bos, Johan and Zanzotto, Fabio Massimo and 'Pennacchiotti', 'Marco'},
  booktitle = {'Proceedings of EVALITA 2009'},
  pages   = {1--7},
  year   = {2009}
}