corpus:
woord hoofdwoord

`postag` = "bw" AND `rel` = "mod" AND `hpostag` = "ww"

  1. a) kind : een persoon , ongeacht zijn nationaliteit , voor zover hij nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en niet het recht heeft zelf zijn verblijfplaats te bepalen volgens het recht van zijn gewone verblijfplaats , zijn nationale recht of het interne recht van de aangezochte Staat ; (boom)
  2. als ongeoorloofde overbrenging wordt tevens beschouwd : (boom)
  3. (i) het niet doen terugkeren van een kind over een internationale grens na het verstrijken van de periode waarin het op dit kind betrekking hebbende bezoekrecht wordt uitgeoefend of na het verstrijken van ieder ander tijdelijk verblijf op een ander grondgebied dan dat waar het gezag wordt uitgeoefend ; (boom)
  4. 1. in andere gevallen van ongeoorloofde overbrenging dan die bedoeld in artikel 8 , en indien binnen zes maanden na de overbrenging een verzoek is ingediend bij een centrale autoriteit , kunnen de erkenning en de tenuitvoerlegging slechts worden geweigerd : (boom)
  5. a) indien , bij een beslissing die was gegeven in afwezigheid van de verweerder of van zijn wettige vertegenwoordiger , het inleidend gedingstuk of een daarmee gelijkstaand stuk niet op regelmatige wijze en tijdig was betekend of ter kennis gebracht aan de verweerder , opdat deze zijn verweer kon voorbereiden ; (boom)
  6. dit ontbreken van een betekening of een kennisgeving kan evenwel geen grond vormen voor weigering van de erkenning of van de tenuitvoerlegging wanneer de betekening of de kennisgeving niet heeft plaatsgevonden omdat de verweerder zijn verblijfplaats verborgen heeft gehouden voor de persoon die het geding aanhangig had gemaakt in de Staat waar de beslissing was gegeven ; (boom)
  7. b) indien , bij een beslissing die was gegeven in afwezigheid van de verweerder of van zijn wettige vertegenwoordiger , de bevoegdheid van de autoriteit die de beslissing heeft gegeven , niet was gebaseerd : (boom)
  8. (ii) op de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de ouders van het kind voor zover een van hen aldaar nog steeds zijn gewone verblijfplaats heeft , of (boom)
  9. b) indien wordt vastgesteld dat door een verandering van omstandigheden - waaronder het verstrijken van de tijd , doch niet de enkele verandering van de verblijfplaats van het kind na een ongeoorloofde overbrenging zijn begrepen - de gevolgen van de in het buitenland gegeven beslissing kennelijk niet meer in overeenstemming zijn met het belang van het kind ; (boom)
  10. (i) het kind de nationaliteit van de aangezochte Staat had of zijn gewone verblijfplaats in de Staat had terwijl een zodanige band met de Staat waar de beslissing werd gegeven , niet aanwezig was ; (boom)

vorige | volgende


tijd: 882.170457ms

Selecteer twee of meer elementen om ze te koppelen:

woord hoofdwoord
lemma relatie lemma
postag postag


mede mogelijk gemaakt door:

Clarin NL