Azat u ankakh Artsakh

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Ազատ ու անկախ Արցախ
English: Free and independent Artsakh
Azat u ankax Archax
Coat of arms of Artsakh.svg

National anthem of  Republic of Artsakh
LyricsVardan Hakobyan
MusicArmen Nasibyan
Adopted1992
Audio sample
Azat u ankax Archax

"Free and independent Artsakh" (Armenian: Ազատ ու անկախ Արցախ, romanizedAzat u ankax Archax) is the national anthem of the unrecognized Republic of Artsakh.

Adopted in 1992, the anthem was written by Vardan Hakobyan [hy] and composed by Armen Nasibyan.

Lyrics[edit]

Armenian original[edit]

Armenian script
Romanization
Phonetic transcription (IPA)

Ազատ ու անկախ Արցախ,
Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
Պատմությունը մեր երկրի
Մեր սուրբ արյամբ մենք սերտեցինք։

Դու բերդ ես անառիկ,
Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
Մասունք աստվածային,
Քեզնով ենք հավերժանում։

Դու մեր լույս հայրենիք,
Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո
Ապրիր դու միշտ խաղաղ,
Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ։

Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
Մռավ ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,
Մեր վանքերով լեռնապահ՝
Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ։[1]

Azat u ankax Archax,
Kho tun-amrochy kertechinkh,
Patmuthjuny mer jerkri
Mer surb arjamb menkh sertechinkh.

Du berd jes anařik,
Barʒunkh srbazan, veh anun,
Masunkh astvacajin,
Kheznu jenkh haveržanum.

Du mer lujs Hajrenikh,
Jerkir, Hajrenjach duř siro
Aprir du mišt xaqaq,
Mer hin u nor Qarabaq.

Khaǯern jenkh menkh Hajkazun,
Mřav jenkh, Khirs jenkh u Tharthař,
Mer vankheru leřnapah,
Anhaqtheli mi buř ašxarh.[a]

[ɑzɑt u ɑnkɑχ ɑɹt͡sʰɑχ ǀ]
[kʰɔ tun-ɑmɹɔt͡sʰə kɛɹtɛt͡sʰinkʰ ǀ]
[pɑtmutʰjunə mɛɹ jɛɹkɹi]
[mɛɹ suɹb ɑɹjamb mɛnkʰ sɛɹtɛt͡sʰinkʰ ǁ]

[tu bɛɹt jɛs ɑnɑrik ǀ]
[bɑɹd͡zunkʰ sɹ̩bɑzɑn ǀ vɛh ɑnun ǀ]
[mɑsunkʰ ɑstvɑt͡sɑjin ǀ]
[kʰɛznu jɛnkʰ hɑvɛɹʒɑnum ǁ]

[tu mɛɹ lujs hɑjɹɛnikʰ ǀ]
[jɛɹkiɹ ǀ hɑjɹɛnjɑt͡sʰ tur siɹɔ]
[ɑpɹiɹ tu miʃt χɑʟ̠ɑʟ̠ ǀ]
[mɛɹ hin u nɔɹ ʟ̠ɑɹɑbɑʟ̠ ǁ]

[kʰɑd͡ʒɛɹn jɛnkʰ mɛnkʰ hɑjkɑzun ǀ]
[mrɑv jɛnkʰ ǀ kʰiɹs jɛnkʰ u tʰɑɹtʰɑr ǀ]
[mɛɹ vɑnkʰɛɹu lɛrnɑpɑh ǀ]
[ɑnhɑʟ̠tʰɛli mi bur ɑʃχɑɹ ǁ][b]

English translation[edit]

Free and independent Artsakh,
We have erected our home-fortress.
The history of our country,
We have secured by our blood.

You are an unassailable fortress,
A holy peak, a noble name.
A blessing divine
We are made eternal through you.

You, our light-giving homeland,
Land, gate of love to the Fatherland.
Live always in peace
Our old and new Karabagh.

We are brave descendants of Haik
Like Mrav, Kirs and everlasting Tartar
With our temples in high mountains
Keep our country invincible.

Notes[edit]

  1. ^ The Romanization is based on the 1913 HMB and 1993 KNAB transliteration systems, with slight modifications.
  2. ^ The transcription is based on the Eastern/Artsakh dialect.

References[edit]

  • Symbols of Statehood - The website for the Government of Nagorno-Karabakh has a page on national symbols that include an instrumental version of the anthem.
  • State Symbols - The website for the President of the NKR also has a page on state symbols that features an English translation of the lyrics along with the same instrumental version.