Politics of Guizhou

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The politics of Guizhou Province in the People's Republic of China is structured in a dual party-government system like all other governing institutions in mainland China.

The Governor of Guizhou is the highest-ranking official in the People's Government of Guizhou. However, in the province's dual party-government governing system, the Governor has less power than the Guizhou Communist Party of China Provincial Committee Secretary, colloquially termed the "Guizhou CPC Party Chief".

List of the CPC Guizhou Committee Secretaries[edit]

 1. Su Zhenhua: 1949–1954
 2. Zhou Lin: 1954–1964
 3. Li Dazhang: 1964–1965
 4. Jia Qiyun: 1965–1967
 5. Li Zaihe: 1967–1969
 6. Lan Yinong: 1969–1973
 7. Lu Ruilin: 1973–1977
 8. Ma Li (马力): 1977-1979
 9. Chi Biqing: 1979–1985
 10. Zhu Houze: 1985
 11. Hu Jintao: 1985–1988
 12. Liu Zhengwei: 1988–1993
 13. Liu Fangren: 1993–2001
 14. Qian Yunlu: 2001–2005
 15. Shi Zongyuan: 2005–2010
 16. Li Zhanshu: 2010–2012
 17. Zhao Kezhi: 2012–2015
 18. Chen Min'er: 2015–2017
 19. Sun Zhigang: 2017–incumbent

List of Governors of Guizhou[edit]

 1. Yang Yong (杨勇): 1949–1954
 2. Zhou Lin (周林): 1955–1965
 3. Li Li (李立): 1965–1967
 4. Li Zaihe (李再合): 1967–1971
 5. Lan Yinong (蓝亦农): 1971–1973
 6. Lu Ruilin (鲁瑞林): 1973–1977
 7. Ma Li (马力): 1977–1979
 8. Su Gang (苏钢): 1980–1983
 9. Wang Zhaowen (王朝文): 1983–1993
 10. Chen Shineng (陈士能): 1993–1996
 11. Wu Yixia (吴亦侠): 1996–1998
 12. Qian Yunlu (钱运录): 1998–2001
 13. Shi Xiushi (石秀诗): 2001–2006
 14. Lin Shusen (林树森): 2006–2010
 15. Zhao Kezhi: 2010–2012
 16. Chen Min'er: 2012–2015
 17. Sun Zhigang: 2015–2017
 18. Shen Yiqin: 2017–present

List of Chairmen of Guizhou People's Congress[edit]

 1. Xu Jiansheng (徐健生): 1980–1983
 2. Wu Shi (吴实): 1983–1985
 3. Zhang Yuhuan (张玉环): 1985–1993
 4. Liu Zhengwei (刘正威): January 1993–July 1993
 5. Liu Yulin (刘玉林): July 1993 – January 1994
 6. Wang Chaowen (王朝文): 1994–1998
 7. Liu Fangren (刘方仁): January 1998 – November 2002
 8. Qian Yunlu (钱运录): January 2003 – December 2005
 9. Shi Zongyuan (石宗源): January 2006 – 2010
 10. Li Zhanshu: 2010–2012
 11. Zhao Kezhi: 2012–2015
 12. Chen Min'er: 2015–2017
 13. Sun Zhigang: 2017–incumbent

List of the Chairmen of CPPCC Guizhou Committee[edit]

 1. Shen Yunpu (申云浦): 1955–1956
 2. Xu Jiansheng (徐健生): 1956–1959
 3. Miao Chunting (苗春亭): 1959–1967
 4. Li Baohua (李葆华): 1977–1979
 5. Chi Biqing (池必卿): 1979–1980
 6. Miao Chunting (苗春亭): 1980–1993
 7. Long Zhiyi (龙志毅): 1993–1998
 8. Wang Siqi (王思齐): 1998–2006
 9. Sun Gan (孙淦): 2006–2007
 10. Huang Yao (黄瑶): 2007–2010
 11. Wang Zhengfu (王正福): 2010–2013
 12. Wang Fuyu (王富玉): 2013–