Politics of Inner Mongolia

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

List of leaders of Inner Mongolia.

List of CPC Secretaries[edit]

 1. Ulanhu (乌兰夫): 1947–1966
 2. Xie Xuegong (解学恭): 1966–1967
 3. Teng Haiqing (滕海清): 1968–1969
 4. Zheng Weishan (郑维山): 1969–1971
 5. You Taizhong (尤太忠): 1971–1978
 6. Zhou Hui (周惠): 1978–1986
 7. Zhang Shuguang (张曙光): 1986–1987
 8. Wang Qun (王群): 1987–1994
 9. Liu Mingzu (刘明祖): 1994–2001
 10. Chu Bo (储波): 2001–2009
 11. Hu Chunhua (胡春华): 2009–2012
 12. Wang Jun: 2012–2016
 13. Li Jiheng: 2016–present

List of Chairmen of Government[edit]

 1. Ulanhu (乌兰夫): 1947–1966
 2. Teng Haiqing (滕海清): 1967–1971
 3. You Taizhong (尤太忠): 1971–1978
 4. Kong Fei (孔飞): 1978–1982
 5. Buhe (布赫): 1982–1993
 6. Uliji (乌力吉): 1993–1998
 7. Yun Bulong (云布龙): 1998–2000
 8. Uyunqimg (乌云其木格): 2000–2003
 9. Yang Jing (杨晶): 2003–2008
 10. Bagatur (巴特尔): 2008–2016
 11. Bu Xiaolin: 2016–present