Thác Mơ Hydroelectric Power Plant

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The Thác Mơ Hydroelectric Power Plant is a power plant on the Bé River in Đức Hạnh commune of Bù Gia Mập District, Bình Phước Province, Vietnam.[1]

References[edit]

  1. ^ Việt Nam - Văn hóa và du lịch - Page 362 Trần Mạnh Thường, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính "Thác Mơ Năm 1991, Nhà nước cho xây dựng nhà máy thủy điện Thác Mơ, với lòng hồ rộng 10.300ha, cách thị trấn Thác Mơ 3km. Năm 1994, nhà máy thủy điện hoàn thành, hoà vào lưới điện quốc gia."