User:Goon Noot

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
GNThis user is Goon Noot
GHThis user is GH'd
I ✈ NY
Waricon.svgThis user is a member of
WikiProject Military History.
ʇı ǝʇoɹʍ ı uǝɥʍ sɐʍ ı sɐ pǝɹoq sɐ ʎ1qɐqoɹd - pǝǝpuı pǝɹoq ʎɹǝʌ ǝq ʇsnɯ noʎ 'ʇı buıpɐǝɹ ǝɹ,noʎ ɟı puɐ 'ǝbɐssǝɯ ʇǝɹɔǝs 1ɐıɔǝds ɹǝdns ɐ sı sıɥʇ