Àëåÿ òèì÷àñîâî íå ³äåíòèô³êîâàíèõ çàõèñíèê³â Óêðà¿íè
Êðàñíîï³ëüñüêîãî êëàäîâèùà ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà

Ìàïà ïîõîâàíü 79-ãî êâàðòàëó êëàäîâèùà
Äëÿ äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ íàòèñí³òü íà íîìåð ïîõîâàííÿ!

Ðÿä ¹ 1 - 7 Ðÿä ¹ 8 - 13

1 2 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ðÿä ¹ 1 - 7 Ðÿä ¹ 8 - 13

8 9 10 11 12 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25