Slavimo 20 godina postojanja
Gej Srbija
gayten

GAYTEN LGBT


Centar za promociju prava seksualnih manjina
Center for Promotion of LGBT Human Rights
"Stvaranje sveta u kome je bezbedno voleti...", Louise L. Hay
"Creating a world where it's safe to love each other...", Louise L. Hay


-Naziv organizacije
-Ideja vodilja
-Ciljevi rada
-Dosada¹nje aktivnosti
-Struktura GAYTEN LGBT
-Aktivnosti i strategije

GAYTEN-LGBT je organizacija osnovana u Beogradu, u maju 2001. godine, a zvanièno je registrovana pri saveznom Ministarstvu pravde Jugoslavije, 19. novembra iste godine.
GAYTEN-LGBT je proistekao iz
"Arkadije", gej-lezbejskog lobija, osnovanog 1990. i zvanièno registrovanog 1994. godine. S obzirom da su osnivaèi/ce odluèili da se ugasi rad ove organizacije, javila se sna¾na potreba za organizovanim delovanjem na polju lezbejske, gej, biseksualne i transd¾ender (u daljem tekstu: LGBT) egzistencije, prava i kulture. Aktivisti/kinje Gaytena-LGBT su uèestvovali u vi¹egodi¹njem projektu "Kampanja protiv homofobije".

"Over many years without fully realizing it, gay men have become pioneers. Through discrimination and loss on many levels, we have had to find a way to live in the world without compromising our whole selves. How have you done your pioneering? Consider the radical possibility that being gay is a spiritual calling?"


U Srbiji, do sada nije postojala organizacija koja je u svom radu ukljuèivala problematiku biseksualnih i transd¾ender osoba. Osnovna ideja aktivista/kinja Gaytena jeste podr¾avanje i razvijanje kulture tolerancije i etike razlièitosti. Prihvatamo koncept feministièkih i queer teorija i pokreta o razlikovanju pola i roda i zala¾emo se za samoodreðjenje rodnog i psihoseksualnog identiteta. Principi rada su nehijerarhijski uz po¹tovanje ostalih etièkih principa (solidarnost, podr¹ka, osna¾ivanje, transparentnost, antimilitarizam, nekonfliktna komunikacija...). Va¾no je istaæi da Gayten-LGBT radi na povezivanju i zajednièkim aktivnostima lezbejske, gej, biseksualne i transd¾ender populacije, uz po¹tovanje specifiènosti i razlika meðu ovim grupacijama.


Kontakti i vidovi ukljuèivanja u rad Gaytena-LGBT:
Ukoliko imate energije, spremnosti, hrabrosti da ne¹to èinite da biste promenili sopstvenu poziciju u dru¹tvu, a time uèestvovali i u celokupnoj dru¹tvenoj promeni, javite nam se.
Ukljuèite se u stvaranje sveta i kome je bezbedno voleti...
U koordinaciji sa nama mo¾ete osnovati Gayten-LGBT grupu u mestu u kome ¾ivite, kao i realizovati razlièite sadr¾aje i aktivnosti.

Sve va¹e konstruktivne ideje, predloge, komentare mo¾ete nam slati: gayten@gay-serbia.com.
Ukoliko ste zainteresovani za bilo koju aktivnost na¹e organizacije ili su vam potrebne informacije, pomoæ, pi¹ite nam: gayten@gay-serbia.com
.

svet srbija region scena sport kolumna art & s-he-istory coming out zdravlje queeropedia queer filmovi muzika priče teorija prikazi i recenzije religija porno antibiotik intervju istorija sociologija psihijatrija & psihologija putovanja linkovi