GETTA  ¯YDOWSKIE
szczegó³owe informacje z bloku ¯ydzi w Polsce

 

 

Od jesieni 1939 roku w³adze hitlerowskie rozpoczê³y na terytoriach okupowanych organizowaæ getta. By³y to izolowane zamkniête dzielnice w miastach lub o¶rodki miejskie i wiejskie, przeznaczone wy³±cznie dla ¯ydów (niemiecki. judische Wohnbezirke). Getta by³y skrajnym przyk³adem niemieckiej polityki dyskryminacji rasowej i ¶rodkiem eksterminacji ludno¶ci ¿ydowskiej.

Inicjatorem tworzenia gett by³ szef Sipo (Sicheritspolizei, policja bezpieczeñstwa III Rzeszy, wspólna nazwa dla tajnej policji politycznej /Gestapo/ i kryminalnej /Kripo/) i SD (Sicherheitsdienst, organ kontrwywiadu i wywiadu, tworz±cy z tajn± policj± polityczn± /Gestapo/ i kryminaln± /Kripo/ pañstwowy aparat bezpieczeñstwa III Rzeszy, przemianowany 27 wrze¶nia 1939 roku na RSHA - Reichssicherheitshauptamt, G³ówny Urz±d Bezpieczeñstwa Rzeszy) genera³ Reinhard Heydrich. By³ on wspó³twórc± obozów koncentracyjnych i jednym z g³ównych organizatorów masowych mordów przeciwników politycznych Hitlera w Niemczech. 21 wrze¶nia 1939 roku Heydrich wyda³ specjaln± instrukcjê podleg³ym mu organom SD, SS i policji, w sprawie organizacji gett ¿ydowskich. Z inicjatyw± tworzenia gett wystêpowali tak¿e lokalni przywódcy NSDAP, cywilna administracja terytoriów okupowanych, Wermacht i dzia³acze mniejszo¶ci niemieckiej.
    Getta podlega³y w³adzom administracji ogólnej (wydzia³om przesiedleñ w urzêdach szefów dystryktów i bezpo¶rednio komisarzom dzielnic ¿ydowskich) oraz policji bezpieczeñstwa (Referatowi IV B 4 do spraw ¿ydowskich w RSHA i jego odpowiednikom w poszczególnych dystryktach). Organami pomocniczymi by³y Judenraty i policja gettowa. Zajmowa³y siê ona pomniejszymi sprawami administracyjnymi wewn±trz getta. Policja ¿ydowska u³atwia³a Niemcom eksterminacjê ludno¶ci gett, miêdzy innymi przez utrzymywanie jej w psychozie bierno¶ci.

Pierwsze getto za³o¿ono na okupowanych ziemiach polskich, w mie¶cie Piotrków Trybunalski (pa¼dziernik 1939 roku). Nastêpne by³y getta w Pu³awach i Radomsku (grudzieñ 1939 rok), Jêdrzejowie (marzec 1940 rok). Nastêpne tworzono w £odzi, Warszawie, Lublinie, Krakowie i Radomiu.
    Pocz±tkowo getta mia³y charakter otwarty, jednak¿e za przekraczanie ich granic grozi³y surowe kary. Od 1940 roku getta zosta³y ca³kowicie zamkniête. Ich teren otoczono murami lub drutem kolczastym. Ludno¶æ ¿ydowsk± st³oczono na bardzo ma³ej powierzchni (7-10 osób na jedn± izbê mieszkaln±), nie zapewniaj±c jej ¿adnych warunków prze¿ycia. Wcze¶niej ograbiona z maj±tku, ludno¶æ by³a dziesi±tkowana przez epidemie chorób zaka¼nych (tyfus plamisty) i g³ód. Opuszczanie getta karane by³o kar± ¶mierci.

mapa - rozmiar: 137 943 bajtów

Getta w okupowanej Europie (Copyright: Gedeon)

Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej (od czerwca 1941 r.) nowe getta powsta³y w Bia³ymstoku, Lwowie, Wilnie, Stanis³awowie, Drohobyczu, Równem i innych miastach we wschodniej Europie. Ogó³em na okupowanych ziemiach polskich istnia³o oko³o 400 gett, pó¼niej ich liczbê zmniejszono, przesiedlaj±c ¯ydów z mniejszych gett do wiêkszych. Od 1941 roku deportowano do gett w okupowanej Polsce i na Wschodzie ludno¶æ ¿ydowsk± g³ównie z Niemiec i Austrii.
    Getta tworzono równie¿ w okupowanej Czechos³owacji, Jugos³awii i Grecji. W Belgii w³adze niemieckie ograniczy³y zamieszkanie ¯ydów do Antwerpii, Brukseli, Leodium i Charleroi. W Holandii skupiono ¯ydów w Amsterdamie.
    Zarz±d gett sprawowa³y Judenraty (¯ydowskie Rady Starszych), powo³ywane i ca³kowicie zale¿ne od w³adz niemieckich. Judenratom miêdzy innymi podlega³a ¿ydowska stra¿ porz±dkowa. Ludno¶æ gett by³a wyniszczana g³ównie przez warunki ¿ycia (wielkie zagêszczenie mieszkañców, nêdzê bêd±c± skutkiem przesiedleñ, minimalne mo¿liwo¶ci zarobkowania i g³odowych p³ac, ograniczone przydzia³y ¿ywno¶ci stanowi±ce 25% przydzia³ów ludno¶ci polskiej, a 8% niemieckiej, katastrofalny stan sanitarny) oraz odizolowana od okolicznej ludno¶ci (murem, zasiekami, posterunkami policji niemieckiej). Ca³kowit± izolacjê uzyskano jednak tylko w getcie ³ódzkim. Do pozosta³ych gett mimo trudno¶ci szmuglowano ¿ywno¶æ, lecz by³a ona droga i niedostêpna dla warstw ubo¿szych. Uciekinierów z gett, jak te¿ pomagaj±cych im Polaków, Niemcy karali ¶mierci±.

15 pa¼dziernika 1941 roku generalny gubernator Generalnej Guberni (okupowane ziemie polskie) Hans Frank, wyda³ zarz±dzenie zakazuj±ce ludno¶ci cywilnej udzielania jakiejkolwiek pomocy ¯ydom. Za udzielanie pomocy lub schronienia ¯ydom przewidziana by³a kara ¶mierci dla ca³ej rodziny. Tak restrykcyjne przepisy funkcjonowa³y wy³±cznie na ziemiach polskich (w zachodniej Europie nie karano ¶mierci±). Podobne kary stosowane by³y w rejencji ciechanowskiej i okrêgu bia³ostockim. Tak brutalne ¶rodki represyjne zastosowano równie¿ w Jugos³awii i na okupowanych ziemiach ZSRR.

Getta stanowi³y etap przej¶ciowy w akcji totalnej zag³ady ¯ydów europejskich i jedn± z podstawowych form hitlerowskiej polityki ostatecznego "rozwi±zania kwestii ¿ydowskiej" (Endlosung der Judenfrage). Choroby i g³ód powodowa³y wysok± ¶miertelno¶æ w gettach, która osi±gnê³a poziom oko³o 25% mieszkañców. W niektórych gettach stosowano masowe egzekucje, miêdzy innymi w Wilnie. Jednocze¶nie ludno¶æ ¿ydowsk± wykorzystywano do niewolniczej pracy na rzecz niemieckiego przemys³u zbrojeniowego.
    W 1942 roku Niemcy przyst±pili do realizacji "Reinhard Aktion", wielkiej deportacji mieszkañców gett do obozów zag³ady. Równocze¶nie prowadzono systematyczn± likwidacjê gett we wszystkich okupowanych krajach Europy. Transporty kolejowe z ¯ydami kierowa³y siê z ca³ej Europy do gett po³o¿onych na okupowanych ziemiach polskich (miêdzy innymi: £od¼, Lublin i inne) i radzieckich (Miñsk, Ryga). Najwiêksze getta utworzono w Warszawie (500 tysiêcy ludzi) i £odzi (300 tysiêcy ludzi). Jednocze¶nie wywo¿ono ¯ydów z gett do obozów zag³ady (Auschwitz-Birkenau, Teblinka, Sobibór, Be³¿ec i inne) i obozów pracy przymusowej, które faktycznie dla ¯ydów by³y obozami koncentracyjnymi. Dokonywano równie¿ masowych egzekucji na terenie gett. Celem by³a ca³kowita zag³ada ¯ydów.
    Najwiêksz± akcjê deportacyjn± przeprowadzono w getcie warszawskim (lipiec-wrzesieñ 1942 r. - ponad 300 tysiêcy osób wywieziono do Treblinki). Ostatni± w getcie ³ódzkim (sierpieñ 1944 r. - 74 tysiêcy pozosta³ych mieszkañców wywieziono do Auschwitz).

W niektórych likwidowanych gettach wybuch³y powstania zbrojne. Na Bia³orusi: Kleck (21 lipca 1942 rok), Lachw (3 wrze¶nia 1942 rok), G³êbokie (lipiec 1943 rok). Litwa: Wilno (lipiec 1943 rok). Ukraina: Krzemieniec (9 sierpnia 1943 rok). Polska: Hrubieszów (kwiecieñ-lipiec 1943 rok), Bêdzin, Czêstochowa, Bia³ystok (lipiec 1943 rok) i Warszawa (19 kwietnia-8 maja 1943 rok). Ostatecznie wszystkie getta zosta³y zlikwidowane. Wiêkszo¶æ ¯ydów zosta³a bestialsko wymordowana w obozach zag³ady. Polska pomoc dla gett, trudna i niebezpieczna, ogranicza³a siê do sporadycznych kontaktów cz³onków rodzin oraz skromnej pomocy zbrojnej AK i organizacji GL dla getta warszawskiego. Wiêkszej pomocy udzielano uciekinierom z gett (Rada Pomocy ¯ydom). Jednak¿e tylko nieliczni ¯ydzi zostali uratowani dziêki pomocy ludno¶ci cywilnej i organizacji konspiracyjnych.
    W okresie 1942-44 Niemcy dokonali ostatecznej likwidacji gett. Miêdzy innymi w pa¼dzierniku 1942 roku zlikwidowano getto w Piñsku, w styczniu 1943 roku w Terezinie, w marcu 1943 roku w Krakowie, w kwietniu i maju 1943 roku w Warszawie, w czerwcu 1943 roku we Lwowie, w sierpniu 1943 roku w Sosnowcu, we wrze¶niu 1943 roku w Miñsku oraz Wilnie, w listopadzie 1943 roku w Rydze, w lipcu 1944 roku w Kownie, w sierpniu 1944 roku w £odzi.

 

Historia:

- wrzesieñ 1939 r. - deportacja 7 tys. ¯ydów z Przemy¶la do sowieckiej strefy
                                 okupacyjnej.
    - pa¼dziernik 1939 r. - utworzenie getta w Piotrkowie Trybunalskim
                                 (25 tys. osób).
    - grudzieñ 1939 r. - utworzenie getta w Pu³awach (5 tys. osób), Koninie,
                                 £añcucie.

 

- 1940 r. - utworzenie getta w Be³¿ycach, Bêdzinie (7 tys. osób), B³onie
                                 (2,1 tys. osób), Bodzentynie, Brze¶ciu Kujawskim, Brzezinach
                                 (6 tys. osób), Brzozowie, Bychawie (2,7 tys. osób), Chêcinach
                                 (4 tys. osób), D±browie Górniczej (10 tys. osób), Dêblinie
                                 (5,8 tys. osób), Dzia³oszycach, G±binie (2 tys. osób), G³ownie
                                 (5,6 tys. osób), Górze Kalwarii (3,3 tys. osób), Grodzisku
                                 Mazowieckim (6 tys. osób), Grójcu (6 tys. osób), Izbicy
                                 Kujawskiej (1 tys. osób), Je¿owie (1,6 tys. osób), Kazimierzu
                                 Dolnym (2 tys. osób), Koby³ce (1,5 tys. osób), Kole
                                 (2 tys. osób), Koniecpolu (1,6 tys. osób), Kozienicach
                                 (13 tys. osób), Ko¼minku (2,5 tys. osób), Krasnystawie (2 tys.
                                 osób), Kro¶niewicach (1,5 tys. osób), Kutnie (7 tys. osób),
                                 Legionowie (3 tys. osób), £owiczu (8,2 tys. osób), Markach,
                                 Mielcu (4,5 tys. osób), Miñsku Mazowieckim (5 tys. osób),
                                 M³awie (6 tys. osób), Mogielnicy, Mordach (4,5 tys. osób),
                                 Muranowie, Nowym Dworze Mazowieckim (2 tys. osób),
                                 Nowym Korczynie (4 tys. osób), Opocznie (4 tys. osób),
                                 Otwocku (12 tys. osób), Pabianicach (9 tys. osób), Piasecznie
                                 (2,5 tys. osób), Pionkach (5 tys. osób), P³ocku (7 tys. osób),
                                 P³oñsku (12 tys. osób), Poddêbicy (1,5 tys. osób), Pruszkowie
                                 (1,4 tys. osób), Przedbórzu (5 tys. osób), Radomsku
                                 (18 tys. osób), Radzyminiu (2,5 tys. osób), Serocku
                                 (2 tys. osób), Sieradzu (2,5 tys. osób), Sierpcu (500 osób),
                                 Skaryszewie (1,8 tys. osób), Skierniewicach (7 tys. osób),
                                 Sochaczewie (3 tys. osób), Stalowej Woli (2,5 tys. osób),
                                 Stryjkowie, Szadku (500 osób), Szczebrzeszynie (4 tys. osób),
                                 Tomaszowie Mazowieckim (20 tys. osób), Turku (5 tys. osób),
                                 Tyszowcu (2 tys. osób), Uchanie (2 tys. osób), Ulanowie
                                 (500 osób), Uniejowie (500 osób), Warce (2,8 tys. osób),
                                 Warcie (2,4 tys. osób), W³oc³awku (4 tys. osób), W³odawie
                                 (6 tys. osób), W³oszczowej (6 tys. osób), Wodzis³awiu
                                 (4 tys. osób), Wo³ominie (3 tys. osób), Wyszogrodzie
                                 (3 tys. osób), Zagórkowie (2,5 tys. osób), Zduñskiej Woli
                                 (8,3 tys. osób), ¯ychlinie (4 tys. osób), ¯yrardowie
                                 (5 tys. osób).
    - 1940 r. - likwidacja getta w Koninie (¯ydów wywieziono do innych gett),
                                 Pu³awach (¯ydów wywieziono do innych gett).
    - 1940 r. - utworzenie obozu pracy przymusowej dla ¯ydów w Gorlicach.
    - 8 lutego 1940 r. - utworzenie getta w £odzi (200 tys. osób).
    - marzec 1940 r. - utworzenie getta w Jêdrzejowie (6 tys. osób).
    - 15 listopada 1940 r. - utworzenie getta w Warszawie (450 tys. osób).
    - grudzieñ 1940 r. - utworzenie getta w £asku (4 tys. osób).

 

- 1941 r. - utworzenie getta w Bia³ej Rawskiej (4 tys. osób), Bi³goraju
                                 (2,5 tys. osób), Bochnii (14 tys. osób), Busku Zdroju
                                 (2 tys. osób), Chmielniku (14 tys. osób), Ciechanowcu
                                 (4 tys. osób), Czêstochowie (48 tys. osób), Æmielowie, D±bie
                                 (900 osób wywiezionych do o¶rodka zag³ady Che³mno), Dobre
                                 (500 osób), Drzewicy (2 tys. osób), G³ogowie Ma³opolskim
                                 (w pobliskich lasach rozstrzelano 5 tys. ¯ydów), Gorlicach,
                                 Gostyninie (3,5 tys. osób), I³¿y (2 tys. osób), Inow³odzi
                                 (600 osób), Ja¶le (3 tys. osób), Kaliszu (400 osób), Karczewie
                                 (700 osób), Kielcach (27 tys. osób, z których 6 tys. zmar³o na
                                 miejscu), K³obucku (2 tys. osób), Kolbuszowej (2,5 tys. osób),
                                 Koluszkach (2 tys. osób), Koñskich (10 tys. osób), Korczynie
                                 (2 tys. osób), Krakowie (28 tys. ¯ydów), Kra¶niku
                                 (6 tys. osób), Ksi±¿u Wielkim, Kunowie (500 osób), Limanowej
                                 (2 tys. osób), Lipsku (3 tys. osób), £askarzewiu
                                 (1,3 tys. osób), £êczycy (3 tys. osób), £osicach (5,5 tys. osób),
                                 £ukowie (10 tys. osób), Makowie Mazowieckim (5 tys. osób),
                                 Micha³owo (1,5 tys. osób), Miechowie (4 tys. osób), Nowym
                                 Mie¶cie (3,7 tys. osób), Nowym S±czu (20 tys. osób), Nowym
                                 Targu (2,5 tys. osób), Nowym ¯migrodzie (1,3 tys. osób),
                                 Olkuszu (4 tys. osób), Opatowie (10 tys. osób), Opolu
                                 Lubelskim (8 tys. osób), Osieku (500 osób), Ostrowcu
                                 ¦wiêtokrzyskim (16 tys. osób), Ozorkowie (3 tys. osób),
                                 Pajêcznej (3 tys. osób), Parczewiu (7 tys. osób), Pi±tku,
                                 Pilznie, Piñczowie (3 tys. osób), Po³añcu (2 tys. osób), Praszce,
                                 Rabce (300 osób), Radomiu (32 tys. osób), Radomy¶li Wielkiej,
                                 Radoszycach, Radzyniu Podlaskim (2 tys. osób), Rajgrodzie
                                 (1,2 tys. osób), Rawie Mazowieckiej (4 tys. osób), Rejowcu
                                 (3 tys. osób), Ropczycach, Rykach (3,5 tys. osób), Sêdziszowie
                                 Ma³opolskim (2 tys. osób), Siemiatyczach (7 tys. osób),
                                 Sieniawie (3 tys. osób), Siennicy, Skar¿ysku-Kamiennej
                                 (3 tys. osób), Skrzynnie, Soko³owie Ma³opolskim (3 tys. osób),
                                 Solcu (800 osób), Starachowicach (6 tys. osób), Starym S±czu
                                 (1 tys. osób), Staszowie, Stopnicy (5 tys. osób),
                                 Strzemieszycach Wielkich, Strzy¿owie, Suchedniowie
                                 (5 tys. osób), Sulejowie, Szczuczynie ( 2 tys. osób), ¦niadowie
                                 (650 osób), Tarczynie (1,6 tys. osób), Tarnobrzegu,
                                 Tarnogrodzie (2,6 tys. osób), Tomaszowie Lubelskim
                                 (1,4 tys. osób), Tyczynie, Wadowicach, W±wolnicy
                                 (2,5 tys. osób), Wêgrowie (8,3 tys. osób), Wieliczce
                                 (7 tys. osób), Wieluniu (7 tys. osób), Wieruszowie
                                 (1,4 tys. osób), Wi¶licy (2 tys. osób), Wolbromiu (3 tys. osób),
                                 Wysokiej Mazowieckiej (5 tys. osób), Zambrowie (4 tys. osób),
                                 Zawierciu (5 tys. osób), Zelowie, ¯arkach (3,2 tys. osób),
                                 ¯elechowie (13 tys. osób).
    - 1941 r. - likwidacja getta w B³onie (2,1 tys. ¯ydów wywieziono do getta w
                                 Warszawie), G³ownie (5,6 tys. ¯ydów wywieziono do gett w
                                 £owiczu i Warszawie), Górze Kalwarii (300 ¯ydów rozstrzelano
                                 na miejscu, 3 tys. wywieziono do getta w Warszawie),
                                 Grodzisku Mazowieckim (6 tys. ¯ydów wywieziono do getta w
                                 Warszawie), Grójcu (6 tys. ¯ydów wywieziono do getta w
                                 Warszawie), Je¿owie (1,6 tys. ¯ydów wywieziono do getta w
                                 Warszawie), Kole (2 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki),
                                 £owiczu (8,2 tys. ¯ydów wywieziono do getta w Warszawie),
                                 Mogielnicy (¯ydów wywieziono do getta w Warszawie),
                                 Piasecznie (2,5 tys. ¯ydów wywieziono do getta w
                                 Warszawie), Pruszkowie (1,4 tys. ¯ydów wywieziono do getta
                                 w Warszawie), Skierniewicach (7 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 getta w Warszawie), Sochaczewie (3 tys. ¯ydów wywieziono
                                 do getta w Warszawie), Turku (5 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 getta w Kowalach Pañskich), Uniejowie (500 ¯ydów
                                 wywieziono do getta w Kowali Pañskiej), Warce (2,8 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do getta w Warszawie), ¯yrardowie (5 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do getta w Warszawie).
    - marzec 1941 r. - utworzenie getta w Be³chatowie (5,5 tys. osób), Tarnowie
                                 (40 tys. osób).
    - 24 marca 1941 r. - utworzenie getta w Lublinie (30 tys. osób).
    - po czerwcu 1941 r. - utworzenie getta w Bia³ej Podlaskiej (7 tys. osób), Che³mie
                                 (8 tys. osób), Chodeli (1,4 tys. osób), Drohiczynie (700 osób),
                                 Dubience (3 tys. osób), Goni±dzu (1,3 tys. osób), Grajewie
                                 (3 tys. osób), Hrubieszowie (10 tys. osób), Ka³uszy (na miejscu
                                 rozstrzelano kilkuset ¯ydów), Knyszynie (2 tys. osób),
                                 Kobryniu, Kocku (3 tys. osób), Kodniu, Krynkach (6 tys. osób),
                                 Lubartowie (4,5 tys. osób), Lwowie (160 tys. osób), £apach
                                 (600 osób), £om¿y (9 tys. osób), Nowogródku, Siedlcach
                                 (12 tys. osób), S³ucku (3 tys. osób), Soko³owie Podlaskim
                                 (7 tys. osób), Sokó³ce (8 tys. osób).
    - czerwiec 1941 r. - masowe egzekucje ¯ydów w Iwano-Frankowsku, Krzemieñcu
                                 (zastrzelono 800 osób).
    - 26 czerwca 1941 r. - pogrom ¯ydów w £ucku (rozstrzelano 20 tys. osób).
    - 1 lipca 1941 r. - pogrom ¯ydów w Sampolu (zginê³o 100 osób).
    - 3 lipca 1941 r. - pogrom ¯ydów w Drohobyczy (zginê³o 400 osób).
    - 4 lipca 1941 r. - pogrom ¯ydów w £ucku (rozstrzelano 3 tys. osób). Pozosta³ych
                                 zamkniêto w getcie.
    - 5 lipca 1941 r. - pogrom ¯ydów w Lidzie ( rozstrzelano 2 tys. osób). Pozosta³ych
                                 zamkniêto w getcie.
    - 6 lipca 1941 r. - pogrom ¯ydów w Czortkowie. Pozostali przy ¿yciu zostali
                                 zamkniêci w getcie.
    - 10 lipca 1941 r. - pogrom ¯ydów w Jedwabnym (zginê³o 900 ¯ydów).
                                 Pozosta³ych 100 zamkniêto w getcie.
    - 26 lipca 1941 r. - utworzenie getta w Bia³ymstoku (40 tys. osób).
    - lipiec 1941 r. - pogrom ¯ydów w Kownie ( rozstrzelano 7 tys. osób -
                                 pozosta³ych zamkniêto w getcie i obozie pracy przymusowej),
                                 Piñsku (rozstrzelano 11 tys. osób - pozosta³ych zamkniêto w
                                 getcie), S³onim (rozstrzelano 1,2 tys. osób), Stawiskach
                                 (rozstrzelano 2 tys. osób - pozosta³ych zamkniêto w getcie),
                                 Stryju (zginê³o kilkaset osób), Tarnopolu (zginê³o 500 osób).
    - lipiec 1941 r. - utworzenie getta w Miñsku, S³onim, Tarnopolu, Witebsku
                                 (16 tys. osób).
    - wrzesieñ 1941 r. - pogrom ¯ydów w Ko³omyji (rozstrzelano 500 osób).
                                 Pozosta³ych zamkniêto w getcie.
    - wrzesieñ 1941 r. - utworzenie getta w Rydze (44 tys. osób), Wilnie
                                 (30 tys. osób).
    - pa¼dziernik 1941 r. - utworzenie getta w Bobowej.
    - 6 pa¼dziernika 1941 r. - pogrom ¯ydów w Klecku (rozstrzelano 4 tys. osób).
                                 Pozosta³ych zamkniêto w getcie (2 tys. osób).
    - 30 pa¼dziernika 1941 r. - pogrom ¯ydów w Nie¶wie¿y (rozstrzelano
                                 5,5 tys. osób). Pozosta³ych zamkniêto w getcie (600 osób).
    - pa¼dziernik 1941 r. - likwidacja getta w Witebsku.
    - listopad 1941 r. - utworzenie getta w Chrzanowie (8 tys. osób), Czeladzi
                                 (800 osób).
    - listopad 1941 r. - pogrom ¯ydów w S³onim (rozstrzelano 9 tys. osób), Stryju
                                 (rozstrzelano 1,2 tys. osób).
    - 30 listopada 1941 r. - pogrom ¯ydów w Rydze (rozstrzelano 10 tys. osób).
    - grudzieñ 1941 r. - utworzenie getta w Ciepielowie (600 osób),
                                 Iwano-Frankowsku.
    - grudzieñ 1941 r. - pogrom ¯ydów w Kowelu (rozstrzelano kilkuset osób).

 

- 1942 r. - utworzenie getta w D±browie Tarnowskiej (3 tys. osób), Dêbicy
                                 (4 tys. osób), Dubnie, Jasienicy Rosielnej (1,5 tys. osób),
                                 Koprzywnicy (1,8 tys. osób), Kro¶nie (600 osób), Lesku,
                                 Lubaczowie (7 tys. osób), Sosnowcu (12 tys. osób), Stryju
                                 (4 tys. osób), Suchej Beskidzkiej, Tuchowie (3 tys. osób).
    - 1942 r. - likwidacja getta w Bia³ej Podlaskiej (7 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 o¶rodków zag³ady Sobibór i Treblinka), Bia³ej Rawskiej (4 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do o¶rodka zag³ady Treblinka), Brze¶ciu
                                 Kujawskim (czê¶æ ¯ydów wywieziono do o¶rodka zag³ady
                                 Che³mno, resztê do getta w £odzi), Brzezinach (oko³o 5 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do o¶rodka zag³ady Che³mno, resztê do
                                 getta w £odzi), Brzozowie (czê¶æ rozstrzelano, czê¶æ
                                 wywieziono do getta w Iwoniczu), Busku Zdroju (2 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do o¶rodka zag³ady Treblinka), Chmielniku (14 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do o¶rodka zag³ady Treblinka), Chodeli
                                 (1,4 tys. ¯ydów wywieziono do innych gett), Ciechanowcu
                                 (na miejscu rozstrzelano 800 ¯ydów, 3,2 tys. wywieziono do
                                 o¶rodka zag³ady Treblinka), Æmielowie (¯ydów wywieziono do
                                 Treblinki), Dêblinie (5,8 tys. ¯ydów wywieziono do o¶rodków
                                 zag³ady Sobibór i Treblinka), Drohiczynie (700 ¯ydów
                                 wywieziono do Treblinki), Drzewicy (2 tys. ¯ydów wys³ano do
                                 Treblinki), Dubience (3 tys. ¯ydów wys³ano do o¶rodka zag³ady
                                 Sobibór), Dubnie, Dzia³oszycach (1,6 tys. ¯ydów rozstrzelano
                                 na miejscu, pozosta³ych wys³ano do obozu koncentracyjnego
                                 P³aszów i o¶rodka zag³ady Be³¿cec), G±binie (2 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do o¶rodka zag³ady Che³mno), G³ogowie
                                 Ma³opolskim (¯ydów wywieziono do getta w Rzeszowie),
                                 Goni±dzu (1,3 tys. ¯ydów wywieziono do getta w Prostku),
                                 Gorlicach (¯ydów wywieziono do obozu koncentracyjnego
                                 P³aszów i o¶rodka zag³ady Be³¿ec), Gostyninie (3,5 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do o¶rodka zag³ady Che³mno), Grajewie (3 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do Treblinki), Hrubieszowie (10 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Be³¿ca), I³¿y (2 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 Treblinki), Inow³odzi (600 ¯ydów wywieziono do getta w
                                 Tomaszowie Mazowieckim), Jasienicy Rosielnej (600 ¯ydów
                                 rozstrzelano na miejscu, 900 wywieziono do getta w Kro¶nie),
                                 Ja¶le (z 3 tys. ¯ydów czê¶æ wywieziono do obozu w Przemy¶lu,
                                 czê¶æ do Be³¿ca), Jedwabnym, Kaliszu (250 ¯ydów
                                 zamordowano na miejscu, 150 wywieziono do getta w £odzi),
                                 Ka³uszy (¯ydów wywieziono do Be³¿ca), Karczewie (700 ¯ydów
                                 wywieziono do getta w Warszawie), Kazimierzu Dolnym (2 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do getta w Opolu Lubelskim), Kielcach
                                 (20 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki), K³obucku (2 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do Auschwitz), Knyszynie (2 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do obozu przej¶ciowego w Bia³ymstoku), Kobryniu
                                 (¯ydów rozstrzelano na miejscu), Koby³ce (1,5 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Treblinki), Kocku (3 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 Treblinki, czê¶æ do getta w Parczewie), Kodniu (¯ydów
                                 wywieziono do getta w Miêdzyrzeczu Podlaskim), Kolbuszowej
                                 (2,5 tys. ¯ydów wywieziono do getta w Rzeszowie),
                                 Koluszkach (2 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki), Ko³omyji
                                 (¯ydów wywieziono do Be³¿ca), Koniecpolu (1,6 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Treblinki), Koprzywnicy (1,8 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Treblinki), Korczynie, Kozienicach (13 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do Treblinki), Ko¼minku (1 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do o¶rodka zag³ady Che³mno, 1,5 tys. wywieziono
                                 do getta w £odzi), Krasnystawie (2 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 Be³¿ca, czê¶æ do getta w Izbicy), Kra¶niku (6 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Be³¿ca), Kro¶nie (600 ¯ydów wywieziono do
                                 getta w Rzeszowie), Kro¶niewicach (1,5 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Che³mna), Ksi±¿u Wielkim (¯ydów rozstrzelano
                                 na miejscu), Kunowie (500 ¯ydów wywieziono do Treblinki),
                                 Kutnie (7 tys. ¯ydów wywieziono do Che³mna), Legionowie
                                 (3 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki), Lesku (¯ydów
                                 wywieziono do Be³¿ca, czê¶æ do getta w Zas³awiu), Limanowej
                                 (2 tys. ¯ydów wywieziono do Be³¿ca), Lipsku (3 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do getta w Tar³owie), Lubartowie (4 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Be³¿ca), Lublinie (10 tys. ¯ydów wys³ano do
                                 Be³¿ca, 20 tys. zastrzelono na miejscu, 3 tys. wywieziono do
                                 obozu koncentracyjnego Majdanek), £añcucie (¯ydów
                                 wywieziono do obozu przej¶ciowego w Pe³kiniach), £apach
                                 (600 ¯ydów wywieziono do obozu przej¶ciowego w
                                 Bia³ymstoku), £asku (3,5 tys. ¯ydów wywieziono do o¶rodka
                                 zag³ady Che³mno, 800 wywieziono do getta w £odzi),
                                 £askarzewiu (1,3 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki), £êczycy
                                 (3 tys. ¯ydów wywieziono do o¶rodka zag³ady Che³mno),
                                 £om¿y (4 tys. ¯ydów rozstrzelano na miejscu, 5 tys.
                                 wywieziono do Treblinki), £osicach (5,5 tys. ¯ydów wywieziono
                                 do Treblinki), £ucku (¯ydów rozstrzelano na miejscu), Markach
                                 (¯ydów wywieziono do getta w Warszawie), Micha³owo
                                 (1,5 tys. ¯ydów wywieziono do obozu przej¶ciowego w
                                 Bia³ymstoku), Miechowie (1 tys. ¯ydów rozstrzelano na
                                 miejscu, 3 tys. wywieziono do Be³¿ca), Mielcu (3,5 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do innych gett, 1 tys. do obozu pracy
                                 przymusowej w Pustkowie), Miñsku Mazowieckim (1,3 tys.
                                 ¯ydów rozstrzelano na miejscu, 4 tys. wywieziono do
                                 Treblinki), M³awie (6 tys. ¯ydów wywieziono do Be³¿ca i
                                 Treblinki), Mordach (4,5 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki),
                                 Nowym Mie¶cie (3,7 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki),
                                 Nowogródku (¯ydów wywieziono do Be³¿ca), Nowym Dworze
                                 Mazowieckim (2 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki), Nowym
                                 Korczynie (4 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki), Nowym
                                 S±czu (20 tys. ¯ydów wywieziono do Be³¿ca), Nowym Targu
                                 (1,5 tys. ¯ydów rozstrzelano na miejscu, 1 tys. wywieziono do
                                 Be³¿ca), Nowym ¯migrodzie (1,3 tys. ¯ydów rozstrzelano na
                                 miejscu), Olkuszu (4 tys. ¯ydów wywieziono do Auschwitz),
                                 Opatowie (8 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki, 2 tys. do
                                 obozów pracy), Opolu Lubelskim (6,5 tys. ¯ydów wywieziono
                                 do o¶rodków zag³ady Sobibór i Be³¿ec), Osieku (500 ¯ydów
                                 wywieziono do Treblinki), Otwocku (2 tys. ¯ydów rozstrzelano
                                 na miejscu, 7 tys. wywieziono do Treblinki), Ozorków (3 tys.
                                 ¯ydów wywiezionych do Che³mna), Pabianicach (3 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do o¶rodka zag³ady Che³mno, 6 tys. do getta w
                                 £odzi), Pajêcznej (3 tys. ¯ydów wywieziono do gett w £odzi i
                                 Wieluniu), Parczewiu (7 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki),
                                 Pi±tku (¯ydów wywieziono do Treblinki), Pilznie (1,5 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do getta w Dêbicy), Piñczowie (3 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do Treblinki), Piñsku, Pionkach, Piotrkowie
                                 Trybunalskim (22 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki, 3,5 tys.
                                 wywieziono do obozów pracy), P³ocku (7 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Treblinki), P³oñsku (12 tys. ¯ydów wywieziono
                                 do Auschwitz), Poddêbicy (1,5 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 o¶rodka zag³ady Che³mno), Po³añcu (2 tys. ¯ydów wywieziono
                                 do Che³mna), Praszce (¯ydów wywieziono do Che³mna),
                                 Przedbórzu (5 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki), Rabce
                                 (300 ¯ydów wywieziono do Be³¿ca), Radomiu (30 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Treblinki, 2 tys. wywieziono do Auschwitz),
                                 Radomy¶li Wielkiej (¯ydów wywieziono do Be³¿ca),
                                 Radoszycach (¯ydów wywieziono do Treblinki), Radzyminiu
                                 (2,5 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki), Radzyniu Podlaskim
                                 (2 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki), Rajgrodzie (1,2 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do obozu przej¶ciowego w Boguszach),
                                 Rawie Mazowieckiej (4 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki),
                                 Ropczycach (czê¶æ ¯ydów rozstrzelano na miejscu, pozosta³ych
                                 wywieziono do getta w Sêdziszowie), Rykach (3,5 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Sobiboru i Treblinki), Serocku, Sêdziszowie
                                 Ma³opolskim (1,5 tys. ¯ydów wywieziono do Be³¿ca), Siedlcach
                                 (2 tys. ¯ydów rozstrzelano na miejscu, 10 tys. wywieziono do
                                 Treblinki), Siemiatyczach (7 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 Treblinki), Sieniawie (3 tys. ¯ydów rozstrzelano na miejscu),
                                 Siennicy (¯ydów wywieziono do Treblinki), Sieradzu (1,5 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do Che³mna, 1 tys. do getta w Zduñskiej
                                 Woli), Skaryszewie (1,8 tys. ¯ydów wywieziono do getta w
                                 Szyd³owcu), Skar¿ysku-Kamiennej (2,5 tys. ¯ydów wywieziono
                                 do Treblinki), Skrzynnie (¯ydów wywieziono do getta w
                                 Opocznie), Soko³owie Ma³opolskim (3 tys. ¯ydów wywieziono
                                 do getta w Rzeszowie), Soko³owie Podlaskim (1,5 tys. ¯ydów
                                 rozstrzelano na miejscu, 5,5 tys. wywieziono do Treblinki),
                                 Solcu (800 ¯ydów wywieziono do getta w Tar³owie), Stalowej
                                 Woli (1,5 tys. ¯ydów rozstrzelano na miejscu, 1 tys.
                                 wywieziono do Be³¿ca), Starachowicach (4,5 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Treblinki), Starym S±czu (1 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Be³¿ca), Staszowie, Stawiskach, Stopnicy
                                 (5 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki), Stryjkowie (¯ydów
                                 wywieziono do getta w Brzezinach), Strzy¿owie (¯ydów
                                 wywieziono do getta w Rzeszowie), Suchedniowie (5 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do Treblinki), Sulejowie (¯ydów
                                 wywieziono do Treblinki), Sulejówku, Sulmierzycach, Szadku
                                 (500 ¯ydów wywieziono do o¶rodka zag³ady Che³mno),
                                 Szczebrzeszynie, ¦niadowie (650 ¯ydów wywieziono do
                                 Treblinki), Tarnobrzegu (¯ydów wywieziono do getta w
                                 Dêbicy), Tarnogrodzie (2,6 tys. ¯ydów wywieziono do Be³¿ca),
                                 Tarnowie (10 tys. ¯ydów rozstrzelano na miejscu, 10 tys.
                                 wywieziono do Be³¿ca, pozosta³ych do Auschwitz i P³aszowa),
                                 Tomaszowie Lubelskim, Tomaszowie Mazowieckim (4 tys.
                                 ¯ydów rozstrzelano na miejscu, 15 tys. wywieziono do
                                 Treblinki), Tyczynie, Tyszowcu (2 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 Be³¿ca), Uchanie (2 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki),
                                 Ulanowie, Warcie (2 tys. ¯ydów wywieziono do o¶rodka
                                 zag³ady Che³mno), Wasilkowie (1 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 obozu przej¶ciowego w Bia³ymstoku), W±wolnicy (2 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Be³¿ca), Wêgrowie (1 tys. ¯ydów rozstrzelano
                                 na miejscu, 7 tys. wywieziono do Treblinki), Wieliczce (7 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do Be³¿ca i Treblinki), Wieluniu (7 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do Che³mna), Wieruszowie (1,4 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Che³mna), Wi¶licy (2 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 Treblinki), W³oc³awku (4 tys. ¯ydów wywieziono do Che³mna),
                                 W³oszczowej (6 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki),
                                 Wodzis³awiu (3 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki),
                                 Wolbromiu, Wo³ominie (600 ¯ydów rozstrzelano na miejscu,
                                 2,5 tys. wywieziono do Treblinki), Wysokiej Mazowieckiej
                                 (5 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki), Zab³udowie (1,4 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do Treblinki), Zagórkowie (2,5 tys. ¯ydów
                                 rozstrzelano na miejscu), Zakliczynie (1,5 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Be³¿ca), Zaklikowie, Zamo¶ciu (9 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Be³¿ca), Zawicho¶cie (5 tys. ¯ydów wywieziono
                                 do Be³¿ca), Zduñskiej Woli (7 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 Che³mna), Zelowie, Z³oczewiu, Zwoleniu (10 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Treblinki), ¯abnie (700 ¯ydów wywieziono do
                                 Be³¿ca), ¯arkach (3 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki),
                                 ¯elechowie (13 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki), ¯ychlinie
                                 (3 tys. ¯ydów wywieziono do Che³mna).
    - 1942 r. - utworzenie obozu pracy przymusowej dla ¯ydów w Hrubieszowie,
                                 Ko³omyji, Kra¶niku, Starachowicach (13 tys. osób),
                                 Tarnogrodzie, Tomaszowie Mazowieckim (1 tys. osób).
    - 1942 r. - wywózka ¯ydów z obozu pracy przymusowej w Gorlicach do obozu
                                 koncentracyjnego Buchenwald.
    - 1942 r. - wywózka 116 tys. ¯ydów z getta w £odzi do Treblinki.
    - styczeñ 1942 r. - utworzenie getta w O¿arowie (4,5 tys. osób), Szyd³owie
                                 (1 tys. osób).
    - styczeñ 1942 r. - likwidacja getta w Izbicy Kujawskiej (1 tys. ¯ydów wywieziono
                                 do o¶rodka zag³ady Che³mno).
    - luty 1942 r. - likwidacja getta w Tarczynie (1,6 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 Treblinki).
    - marzec 1942 r. - utworzenie getta w Drohobyczy (10 tys. osób), Sampolu
                                 (9 tys. osób).
    - kwiecieñ 1942 r. - utworzenie getta w Bieczu (700 osób).
    - maj 1942 r. - utworzenie getta w Kowelu.
    - maj 1942 r. - likwidacja getta w Lidzie (¯ydów rozstrzelano na miejscu).
    - czerwiec 1942 r. - utworzenie getta w Baranowie Sandomierskim (2 tys. osób -
                                 wszystkich wywiezionych do getta w Dêbicy), £êcznej
                                 (3 tys. osób).
    - 21 lipca 1942 r. - likwidacja getta w Klecku (2 tys. ¯ydów).
    - 22 lipca 1942 r. do po³owy wrze¶nia - deportacja 310 tys. ¯ydów z getta w
                                 Warszawie do o¶rodka zag³ady Treblinka.
    - lipiec 1942 r. - utworzenie getta w Przemy¶lu (22 tys. osób), Przeworsku,
                                 Przysusze (5 tys. osób).
    - lipiec 1942 r. - likwidacja getta w Kowelu, Nie¶wie¿u (600 ¯ydów rozstrzelano
                                 na miejscu), Szczuczynie (2 tys. ¯ydów rozstrzelano na
                                 miejscu).
    - sierpieñ 1942 r. - likwidacja getta w Be³chatowie (5 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 o¶rodka zag³ady Che³mno, resztê do getta w £odzi), Bieczu
                                 (800 ¯ydów wywieziono do o¶rodka zag³ady Be³¿ec), Bobowej
                                 (czê¶æ ¯ydów wywieziono do o¶rodka zag³ady Be³¿ec, czê¶æ do
                                 obozu w Szebniach).
    - sierpieñ 1942 r. - wysy³ka 4 tys. ¯ydów z getta w Drohobyczy do o¶rodka
                                 zag³ady w Be³¿cu.
    - wrzesieñ 1942 r. - likwidacja getta w Bodzentynie (700 ¯ydów wywieziono do
                                 getta w Suchedniowie), Chêcinach (4 tys. ¯ydów wywieziono
                                 do o¶rodka zag³ady Treblinka), Dobre (500 ¯ydów wywieziono
                                 do Treblinki), Przemy¶lu (22 tys. ¯ydów wywiezionych do
                                 Be³¿ca).
    - pa¼dziernik 1942 r. - likwidacja getta w Bychawie (2,7 tys. ¯ydów wywieziono
                                 do getta w Be³¿ycach), Ciepielowie (600 ¯ydów wywieziono do
                                 o¶rodka zag³ady Treblinka), O¿arowie (4,5 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Treblinki), Przeworsku (¯ydów wywieziono do
                                 Be³¿ca), Przysusza (5 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki),
                                 Szyd³owie (1 tys. ¯ydów wywieziono do getta w Chmielniku).
    - pa¼dziernik 1942 r. - wywózka 5 tys. ¯ydów z getta w Krakowie do o¶rodka
                                 zag³ady Be³¿ec.
    - pa¼dziernik 1942 r. - wywózka 40 tys. ¯ydów z getta w Czêstochowie do
                                 o¶rodka zag³ady Treblinka. Pozosta³ych 8 tys. ¯ydów
                                 umieszczono w 5 obozach pracy przymusowej w Czêstochowie
                                 (20 tys. osób).
    - listopad 1942 r. - likwidacja getta w Che³mie (8 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 o¶rodka zag³ady Treblinka), £êcznej (1 tys. ¯ydów
                                 rozstrzelano na miejscu, 2 tys. wywieziono do obozu pracy
                                 przymusowej w Trawnikach), £ukowie (10 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Treblinki), S³ucku.
    - grudzieñ 1942 r. - likwidacja getta w Sampolu (9 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 Be³¿ca), S³onim (5 tys. ¯ydów rozstrzelano na miejscu),
                                 Tarnopolu (¯ydów wywieziono do Be³¿ca), Tuchowie (3 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do Be³¿ca).

 

- 1943 r. - likwidacja getta w Be³¿ycach (czê¶æ ¯ydów wywieziono do o¶rodka
                                 zag³ady Sobibór, czê¶æ na Majdanek), Bêdzinie (7 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Auschwitz-Birkenau), Bi³goraju (2,5 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do o¶rodka zag³ady Be³¿ec), Bochnii (czê¶æ ¯ydów
                                 rozstrzelano, resztê wywieziono do o¶rodka zag³ady Be³¿ec i
                                 Auschwitz-Birkenau), Czortkowie (¯ydów wywieziono do
                                 Be³¿ca), D±browie Górniczej (10 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 Auschwitz), D±browie Tarnowskiej (3 tys. ¯ydów wywieziono
                                 do Be³¿ca), Dêbicy (4 tys. ¯ydów wywieziono do Be³¿ca),
                                 Drohobyczy (8 tys. ¯ydów wys³ano do Be³¿ca), Jêdrzejowie
                                 (6 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki), Koñskich (10 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do Treblinki), Lubaczowie (2,5 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Be³¿ca, 4,5 tys. rozstrzelano na miejscu),
                                 Lwowie (160 tys. ¯ydów wywieziono do Be³¿ca i do obozu w
                                 Janowie), Makowie Mazowieckim (5 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 Treblinki), Muranowie, Ostrowcu ¦wiêtokrzyskim (2 tys. ¯ydów
                                 rozstrzelano na miejscu, 11 tys. wywieziono do Treblinki),
                                 Radomsku (18 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki), Rejowcu
                                 (3 tys. ¯ydów wywieziono do o¶rodka zag³ady Sobibór i na
                                 Majdanek), Sierpcu, Sokó³ce (8 tys. ¯ydów wywieziono w
                                 kierunku wschodnim), Sosnowcu (11 tys. ¯ydów wywieziono
                                 do Auschwitz), Stryju (4 tys. ¯ydów rozstrzelano na miejscu),
                                 Strzemieszycach Wielkich (¯ydów wywieziono do Auschwitz),
                                 Suchej Beskidzkiej (¯ydów wywieziono do Auschwitz),
                                 Wadowicach (¯ydów wywieziono do Auschwitz), W³odawie
                                 (6 tys. ¯ydów wywieziono do Sobiboru), Wyszogrodzie
                                 (3 tys. ¯ydów wywieziono do Auschwitz), Zambrowie (kilkuset
                                 ¯ydów rozstrzelano na miejscu, 2 tys. wywieziono do
                                 Treblinki), Zawierciu (5 tys. ¯ydów wywieziono do Auschwitz).
    - 1943 r. - utworzenie obozów pracy przymusowej w Æmielowie, Sosnowcu
                                 (5 tys. osób).
    - 1943 r. - likwidacja obozu pracy przymusowej dla ¯ydów w Hrubieszowie,
                                 Ko³omyji (¯ydów rozstrzelano na miejscu), Kra¶niku.
    - styczeñ 1943 r. - powstanie w getcie w Czêstochowie. Podczas akcji
                                 rozstrzelano 2,5 tys. ¯ydów.
    - styczeñ 1943 r. - likwidacja getta w Krynkach (1 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 Treblinki, 5 tys. wywieziono w nieznanym kierunku), Opocznie
                                 (3 tys. ¯ydów wywieziono do Treblinki).
    - 5-12 lutego 1943 r. - w getcie w Bia³ymstoku zamordowano 800 ¯ydów, a
                                 10 tys. wys³ano do o¶rodka zag³ady w Treblince.
    - luty 1943 r. - likwidacja getta w Chrzanowie (8 tys. ¯ydów wywieziono do
                                 obozu koncentracyjnego Auschwitz), Czeladzi (800 osób
                                 wywieziono do Auschwitz), Iwano-Frankowsku.
    - marzec 1943 r. - likwidacja getta w Krakowie (¯ydów wywieziono do obozów
                                 koncentracyjnych P³aszów i Auschwitz).
    - 19 kwietnia - 16 maja 1943 r. - powstanie w getcie w Warszawie. Po upadku
                                 ponad 60 tys. ¯ydów deportowano do o¶rodka zag³ady w
                                 Treblince.
    - 16 lipca - 20 sierpnia 1943 r. - powstanie w getcie w Bia³ymstoku. Po upadku
                                 40 tys. ¯ydów wys³ano do o¶rodków zag³ady w Treblince i na
                                 Majdanek.
    - wrzesieñ 1943 r. - likwidacja getta w Wilnie (wiêkszo¶æ ¯ydów rozstrzelano na
                                 miejscu).
    - pa¼dziernik 1943 r. - likwidacja getta w Miñsku (kilka tysiêcy ¯ydów
                                 rozstrzelano na miejscu).
    - 20 listopada 1943 r. - likwidacja obozu w Janowie (¯ydów rozstrzelano na
                                 miejscu).

 

- 1944 r. - likwidacja getta w Kownie (¯ydów wywieziono do obozów                                  koncentracyjnych Stutthof i Dachau), Starachowicach (13 tys.
                                 ¯ydów wywieziono do Auschwitz).
    - 1944 r. - likwidacja obozu pracy przymusowej w Sosnowcu (5 tys. ¯ydów
                                 wywieziono do Auschwitz), Tarnogrodzie.
    - 30 sierpnia 1944 r. - likwidacja getta w £odzi (45 tys. ¯ydów umar³o z g³odu,
                                 76 tys. wywieziono do Auschwitz).


 

Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa ¯ydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2012 by Gedeon