Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
¼udia | People

Welcome to pages of the Institute for Sociology of SAS

The Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences is the largest basic research organization in the field of Sociology in Slovakia. It is the representative of Slovakia in international comparative research programs like the ISSP or the European Values Survey (EVS).

The Institute publishes Sociológia – Slovak Sociological Review and operates the Slovak Archive of Social Data which provides public access to data files from surveys carried out in Slovakia. The catalog of the institute's library is accessible on-line. Read more ....

News and events

21.11.2019>>Podoby slobody - 9. slovenské a èeské sociologické dni
(pozvánka na konferenciu, predåžený termín prihlasovania)
15.05.2019>>40 rokov teoretických h¾adaní: k hodnoteniu diela Juraja Schenka
(teoretický seminár)
17.04.2019>>Vysokoškolské štúdium v zahranièí a medzigeneraèná sociálna mobilita: Spojenci èi nepriatelia?
(ústavný seminár)
22.03.2019>>Muži a ženy na riadiacich pozíciách: Názory spoloènosti na schopnosti mužov a žien vykonáva politické a riadiace funkcie
(Tlaèová správa pri príležitosti 2. kola prezidentských volieb)
20.03.2019>>Vzdelávanie a spoloènos – aké ich chceme? Analýza dát z medzinárodných štúdií IEA a OECD na Slovensku
(pozvánka na seminár)
08.03.2019>>Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertaèných prác na akademický rok 2019 / 20
(v akademickom roku 2019 / 20 otvárame dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia sociológie)
08.03.2019>>Postavenie muža a ženy na Slovensku a v krajinách strednej Európy
(Tlaèová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Medzinárodného dòa žien)
06.03.2019>>Výberové konanie na pozíciu vedeckého pracovníka Sociologického ústavu SAV
(Termín pre zaslanie prihlášok: 31.5.2019)
10.01.2019>>Predstavenie výsledkov komplexného longitudinálneho výskumu slovenských opatrovateliek seniorov v Rakúsku
(tlaèová konferencia)
05.12.2018>>Youtuberství a soukromí: konstrukce, destrukce, reparace - PODUJATIE JE ZRUŠENÉ!!!
(prednáška)

Older news and events can be found here.
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic