Valsts valoda - tautas nâkotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatîvie akti
(-) Latvieðu valodas kultûra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vârdnîcas internetâ
(-) Datoratbalsts latvieðu valodai
(-) Latvieðu valodas pçtniecîba
(-) Notikumi
(-) Terminoloìija
(-) Diskusiju arhîvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatîvie akti > Likumi > Agrâk spçkâ bijuðie likumi     
   Agrâk spçkâ bijuðie likumi     

   Iskolata dekrçts par latvieðu valodas lietoðanu
   Iskolata dekrçts par latvieðu valodas lietoðanu Latvijas iestâdçs
   Latvijas Padomju valdîbas dekrçts
   1919. gada Latvijas Padomju valdîbas dekrçts par oficiâlos rakstos lietojamâm valodâm
   Likums par valsts valodu (1935.gads)
   Likums par valsts valodu (1935.gads)
   LPSR Augstâkâs padomes lçmums par latvieðu valodas statusu
   LPSR Augstâkâs padomes lçmums par latvieðu valodas statusu
   LR likums par grozîjumiem un papildinâjumiem LPSR Valodu likumâ
   LR likums par grozîjumiem un papildinâjumiem LPSR Valodu likumâ

Jûs esat 4530497. apmeklçtâjs | Pçdçjâs izmaiòas lapâ veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portâls aptver plaðu materiâlu klâstu, kas ne vienmçr atspoguïo veidotâju uzskatus.
Autortiesîbas © VVK 2002 / Izstrâdâjis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rîga, LV-1900
Lapas uzturçtâjs