Slavic Languages and Cultures Department, University of Groningen
Listen to the Slavic languages

Alice in Wonderland, page one
 
Czech and English

listen to the Czech text
Back to language choice
Back to choice of Czech texts
Switch to Czech and Dutch
Switch to Czech and Russian

Lewis Carroll: Alenka v kraji divů

Lewis Carroll: ALICE IN WONDERLAND (1865)

Překlad: Aloys a Hana Skoumalovi

Czech translation by Aloys Skoumal and Hana Skoumalová


CHAPTER I

001     DOLŮ KRÁLIČÍ DÍROU

1 DOWN THE RABBIT-HOLE

002     Alenku už mrzelo sedět na břehu vedle cesty a nic nedělat.

2 ALICE was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do:

003  Párkrát nakoukla sestře do rozečtené knížky,

3 once or twice she had peeped into the book her sister was reading,

004  ale nebyly tam žádné obrázky a nic se tam nepovídalo,

4 but it had no pictures or conversations in it,

005  a co je do knížky, když v ní nejsou žádné obrázky a nic se tam nepovídá, řekla si Alenka.

5 'and what is the use of a book,' thought Alice, 'without pictures or conversations?'

006     Rozvažovala tedy u sebe

6 So she was considering, in her own mind

007  (pokud to vůbec šlo, byla horkem celá ospalá a zmámená),

7 (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid),

008  zda bude dost zábavné uvít si věneček z kopretin, aby kvůli tomu vstala a natrhala si je,

8 whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies,

009  a tu vedle ní přeběhl Bílý Králík s červenýma očima.

9 when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.

010     Nebylo na tom nic zvláštního

10 There was nothing so very remarkable in that;

011  a nijak podivné to Alence nepřipadlo,

11 nor did Alice think it so very much out of the way

012  když Králík prohodil:

12 to hear the Rabbit say to itself

013  „Jeje! Jeje! Přijdu pozdě.“

13 'Oh dear! Oh dear! I shall be too late!'

014  (Když nad tím potom dumala, napadlo jí,

14 (when she thought it over afterwards it occurred to her

015  že ji to mělo zarazit,

15 that she ought to have wondered at this,

016  jenže v tu chvíli jí to připadlo docela samozřejmé);

16 but at the time it all seemed quite natural);

017  ale když pak Králík dokonce vyndal z kapsy u vesty hodinky,

17 but, when the Rabbit actually took a watch out of its waistcoat-pocket,

018  podíval se na ně a běžel dál,

18 and looked at it, and then hurried on,

019  Alenka vyskočila; blesklo jí hlavou,

19 Alice started to her feet, for it flashed across her mind

020  že jakživ neviděla, aby měl Králík kapsu u vesty, natož aby z ní vyndával hodinky,

20 that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it,

021  popadla ji zvědavost a rozběhla se přes pole za ním

21 and burning with curiosity, she ran across the field after it,

022  a šťastně ho dohonila, zrovna když pod keřem hupl do velké králičí díry.

22 and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit-hole under the hedge.

023     V mžiku se pustila Alenka za ním,

23 In another moment down went Alice after it,

024  a jak se zas dostane ven, na to vůbec nepomyslila.

24 never once considering how in the world she was to get out again.

025     Králičí díra vedla kus rovně jako tunel a pak najednou se prudce svažovala dolů,

25 The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down,

026  tak prudce, že Alenka neměla vůbec kdy se zastavit

26 so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself

027  a padala do hluboké jámy.

27 before she found herself falling down what seemed to be a very deep well.

028     Buď byla ta jáma velmi hluboká, nebo padala Alenka tak pomalu,

28 Either the well was very deep, or she fell very slowly,

029  že měla kdy rozhlížet se kolem sebe

29 for she had plenty of time as she went down to look about her,

030  a přemýšlet, co bude asi dál.

30 and to wonder what was going to happen next.

031  Nejprve zkoušela dívat se dolů, kam to vlastně padá,

31 First, she tried to look down and make out what she was coming to,

032  ale nic neviděla, bylo tam tma;

32 but it was too dark to see anything:

033  ohlížela se tedy po stěnách jámy a všimla si,

33 then she looked at the sides of the well, and noticed

034  že je tam plno polic a přihrádek:

34 that they were filled with cupboards and book-shelves:

035  tu a tam visely na skobách mapy a obrázky.

35 here and there she saw maps and pictures hung upon pegs.


The Czech text was read by Daniela Macíková and recorded by Peter Houtzagers
The English text is from the original by Lewis Carol.

To next page

Peter Houtzagers. Last Modified: November 18, 2003