Slavic Languages and Cultures Department, University of Groningen
Listen to the Slavic languages
Luke 2: 1-20  
Russian and Dutch

 
Listen to the Russian text

Back to language choice

Switch to Russian and English
Back to choice of Russian texts

1 Было же в дни те: вышел указ от кесаря Августа о переписи всей вселенной.
1 En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven.
2 Это была первая перепись в правление Квириния Сирией.
2 Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde.
3 И шли все записываться, каждый в свой город.
3 En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad.
4 И пошел также Иосиф из Галилеи из города Назарета в Иудею в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что был он из дома и рода Давидова,
4 Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,
5 записаться с Мариам, обрученною ему, которая была беременна.
5 om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.
6 Было же: пока они находились там, исполнились дни, когда Она должна была родить,
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou,
7 и родила Она Сына Своего первенца и спеленала Его и положила Его в яслях, потому что не было им места в гостинице.
7 en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
8 И были в этой стране пастухи, жившие под открытым небом и стерегшие ночью стадо свое.
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde.
9 И ангел Господень предстал им, и слава Господня осияла их, и они устрашились страхом великим.
9 En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze.
10 И сказал им ангел: не бойтесь. Ибо вот, благовествую вам радость великую, которая будет всему народу:
10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:
11 родился вам сегодня в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь.
11 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.
12 И вот вам знамение: вы найдете Младенца спелёнатого и лежащего в яслях.
12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.
13 И внезапно вместе с ангелом явилось множество воинства небесного, хваля Бога и говоря:
13 En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende:
14 Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение.
14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.
15 И было: когда отошли от них на небо ангелы, пастухи стали говорить друг другу: дойдем же до Вифлеема и посмотрим, что такое произошло, о чем Господь объявил нам.
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt.
16 И они поспешили придти, и нашли и Мариам, и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.
16 En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe.
17 Увидев же, сообщили о том, что им сказано было об Этом Дитяти.
17 En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind.
18 И все услышавшие удивились сказанному им пастухами.
18 En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd.
19 Мариам же все слова эти сохраняла, слагая в сердце Своем.
19 Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart.
20 И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё, что они увидели и услышали так, как было сказано им.
20 En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.Russian text: Новый Завет, Издание Библейского Общества, Лондон, 1970 Dutch text: Nieuwe Vertaling (Nederlands Bijbelgenootschap)
The Russian text was read by Valerij Pushkin
and recorded by Peter Houtzagers

Peter Houtzagers. Last Modified: February 20, 2019