Communicatiekunde, specialisatiejaar - trimester 1
Cursus: Grafische Communicatie

Deze cursus is door dertien studenten geëvalueerd, waaronder negen met HBO als vooropleiding. Gemiddeld bezocht men zo’n vijf colleges. De variatie is evenwel groot: tussen één en negen colleges. Niet altijd droegen de colleges bij tot een verheldering van de leerstof: vijf cursisten zijn het met de betreffende uitspraak eens, zeven anderen oneens. Overigens lijkt er hierbij een verband met het aantal colleges dat men volgde: voor de studenten die vier of minder colleges volgden geldt dat de colleges grotendeels niet bijdroegen tot verduidelijking van de leerstof, voor hen die meer dan vier colleges volgden geldt dit juist grotendeels wél.

Over het algemeen was de informatie op de website goed bruikbaar; desondanks geven relatief veel cursisten aan dat deze informatie beter kon. Mogelijk hangt dit samen met de ervaring in het gebruik van Internet. Hier is niet specifiek naar is gevraagd, maar wellicht kan de vraag of men voor aansluiting op Internet afhankelijk is van de faciliteiten die de opleiding biedt hier een aanwijzing voor geven. Vier van de vijf cursisten die minder goed te spreken zijn over de bruikbaarheid van de informatie op de website, hebben geen andere aansluiting op het Internet dan via de voorzieningen van de opleiding; daarentegen beschikken vijf van de acht studenten die de cursusinformatie op de website als (grotendeels) bruikbaar beoordeelden zelf over een Internet-aansluiting. Ervaring met de computerprogramma’s die in deze cursus gebruikt werden, zou ook een factor kunnen zijn. Zes cursisten beschikten naar eigen zeggen over voldoende ervaring met deze programma’s, de zeven anderen niet. Voor al deze laatste zeven was de informatie op de website goed bruikbaar; voor vijf van de zes anderen niet. Misschien hadden zij andere een andere soort of diepergaande informatie verwacht.

De practicumopdrachten waren voor de meesten zinvol. Zeven cursisten besteedden doorgaans minder dan 5 uur aan elke opdracht, vier studenten tussen de 6 en 10 uur. Twee cursisten geven aan gemiddeld meer dan 15 uur aan elke opdracht besteed te hebben; onduidelijk is of zij niet de totale tijd voor alle opdrachten bedoelen. Het geven van een presentatie alsook het gedetailleerd kijken naar verschillende vormen van grafieken vonden de meesten nuttig. Het cursusboek stimuleerde het kritisch omgaan met grafische presentaties en het zelf maken van informatie-grafieken droeg bij tot een beter inzicht in de problematiek. Wat minder te spreken is de cursusgroep over het tentamen: een relatief grote minderheid (vijf van de twaalf cursisten die de betreffende vraag beantwoorden) vond het tentamen geen goede afspiegeling van de leerstof.

Tien cursisten beantwoorden de vraag over wat zij de meest waardevolle en minst waardevolle onderdelen vonden. De antwoorden zijn nogal verschillend:
 
  meest waardevol   minst waardevol
het boek van Tufte
opdrachten
het leren omgaan met MS Office progr. (dus de practica-opdr.) en de presentatie
het hoorcollege en het boek
opdrachten + aantal colleges
college dictaten
allemaal, vooral het boek van Tufte vond ik interessant
n.v.t.
hoorcolleges
werkcolleges, de opdrachten kunnen ook als zelfstudie aangedragen worden
kritisch kijken
hoeveelheid kwantitatieve grafieken
opdrachten 1 t/m 4
presentatie
opdrachten
niets ingevuld
hoorcolleges
werkcolleges, zonder voldoende/praktische uitleg van excell, powerpoint
analyses grafieken
practica