STIL Scriptieprijs

De Stichting Toepassing Inductieve Leertechnieken (STIL) is een stichting die zich tot doel stelt onderzoek naar toepassingen van leertechnieken te stimuleren. STIL subsidieert vanaf 2009 jaarlijks een prijs voor een Masterscriptie die kwalitatief hoogstaand onderzoek in de computertaalkunde en haar toepassingen beschrijft.

Deze prijs, 1000 euro groot, werd voor de eerste keer uitgereikt tijdens CLIN 2009 in Utrecht, en vanaf dan jaarlijks tijdens de CLIN bijeenkomsten.

Masterscripties ingediend en beoordeeld bij een universiteit of instelling van hoger onderwijs in Nederland of Vlaanderen komen in aanmerking voor de STIL scriptieprijs. De scriptie moet een onderwerp uit de computertaalkunde of haar toepassingen behandelen. De scriptie mag in het Nederlands of het Engels geschreven zijn.

De scripties worden beoordeeld door een jury voorgezeten door de organisator van CLIN dat jaar en bestaat verder uit de CLIN- organisator van de vorige twee jaren. De jury bepaalt in consensus wie de prijs krijgt. De jury kan beslissen om de prijs niet uit te reiken of de prijs aan maximaal twee kandidaten uit te reiken. In dat geval wordt de geldprijs ook gedeeld.

Procedure:

De STIL scriptieprijsjury 2015 bestaat uit Piek Vossen (voorzitter), Walter Daelemans en Frank Landsbergen
STIL Thesis Prize

STIL (Stichting Toepassing Inductieve Leertechnieken) is an association with as its goal the stimulation of research on the aplications of machine learning techniques. From 2009, STIL sponsors a prize for an MA thesis that describes high quality research in computational linguistics or its applications.

This prize of 1000 euro was awarded for the first time during CLIN 2009 in Utrecht, and from that time on a yearly basis during the CLIN meetings.

MA theses submitted to and evaluated at a university or organisation of higher education in The Netherlands or Flanders are eligible for the prize. The thesis should address a topic in computational linguistics or its applications, and may be written in Dutch or English.

The candidates will be evaluated by a jury presided by the organizer of CLIN that year, and will consist further of the organizers of the two preceding CLIN meetings. The jury will decide in consensus to which candidate the prize will be awarded. The jury can also decide not to award a prize or to award the prize to a maximum of two candidates. In the latter case, the money prize will be shared.

Procedure:

The STIL thesis prize jury 2015 consists of Piek Vossen (chair), Walter Daelemans and Frank Landsbergen


Previous laureates