next up previous
Next: Syntactische en Semantische Analyse Up: Wat is er zo Previous: Wat is er zo

Hoe gaat men te werk?

Over het algemeen zijn er in een natuurlijke-taal interface een aantal verschillende componenten te onderscheiden. De volgende componenten bespreken we in de loop van dit hoofdstuk in wat meer detail:

In het geval sprake is van een gesproken natuurlijke-taalinterface komen hier nog twee componenten bij: automatische spraakherkenning en automatische spraaksynthese. Deze componenten worden besproken in een ander hoofdstuk.


next up previous
Next: Syntactische en Semantische Analyse Up: Wat is er zo Previous: Wat is er zo
Noord G.J.M. van
1998-09-29