@inproceedings{BosZanzotto2009EVALITA,
  title   = {Textual Entailment at EVALITA 2009},
  author  = {Bos, Johan and Zanzotto, Fabio Massimo and Pennacchiotti, Marco},
  booktitle = {Proceedings of EVALITA 2009},
  pages   = {1--7},
  year   = {2009}
}