Slavic Languages and Cultures Department, University of Groningen
Listen to the Slavic Languages
Back to language choice

Switch to Russian and English

Back to choice of Russian texts

Human Rights. Russian and Dutch.

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА listen
    Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
    Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

The Russian text was read by Natalya Bogdanova and recorded by Peter Houtzagers

Peter Houtzagers. Last modified: February 20, 2019