Slavic Languages and Cultures Department, University of Groningen
Listen to the Slavic languages
Luke 2: 1-20  
Bulgarian and Dutch
 
Back to language choice

Switch to Bulgarian and English

Back to choice of Bulgarian texts

Switch to Bulgarian and Russian
1 А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена.
1 En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven.
2 Това беше първото записване, откакто Квириний управляваше Сирия.
2 Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde.
3 И всички отиваха да се записват, всеки в своя град.
3 En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad.
4 И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов),
4 Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,
5 за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна.
5 om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.
6 И когато бяха там, навършиха се дните й да роди.
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou,
7 И роди първородния си Син, пови Го, и положи Го в една ясла, защото нямаше място за тях в гостилницата.
7 en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
8 И на същото място имаше овчари, които живееха на полето, и пазеха нощна стража около стадото си.
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde.
9 И ангел от Господа застана пред тях, и Господнята слава ги осия; и те се уплашиха много.
9 En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze.
10 Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде.
10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:
11 Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Помазаник Господ.
11 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.
12 И това ще ви бъде знака: ще намерите Младенец, повит и сложен в една ясла.
12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.
13 И внезапно, заедно с ангела, се намери множество небесно воинство, които хвалеха Бога, казвайки:
13 En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende:
14 Слава на Бога в висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.
15 Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: Нека отидем тогава до Витлеем, и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви.
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt.
16 И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосифа, и Младенеца лежещ в яслата.
16 En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe.
17 И като видяха, разказаха каквото им беше известено за това детенце.
17 En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind.
18 И всички които чуха, се удивиха за това, което овчарите им казаха.
18 En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd.
19 А Мария спазваше всички тия думи и размишляваше за тях в сърцето си.
19 Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart.
20 И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, що бяха чули и видяли, според както им беше казано.
20 En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.

Bulgarian text: Българската Библия (Ревизирано издание 1924 г.) Dutch text: Nieuwe Vertaling (Nederlands Bijbelgenootschap)
The Bulgarian text was read by Elka Agoston and recorded by Peter HoutzagersPeter Houtzagers. Last Modified: February 20, 2019