Dit zijn de practica voor Statistiek I. Ze werden oorspronkelijk geschreven door John Nerbonne, met verbeteringen van Wilbert Heeringa. Deze versie, en i.h.b. de extra vragen die de links met het theoretische stof maken, komen van Mik van Es.

Practicum 1

Doelstellingen

A Kennismaken met SPSS
B1 Data handmatig invoeren
B2 Variable View gebruiken
B3 Frequentietabel maken
C Histogram maken
D Boxplot maken
E Gemiddelde, modus, mediaan berekenen
F Spreidingsmaten berekenen

Practicum 2

Doelstelling

A Nieuwe variabelen berekenen via Compute
B Omcoderen van een variabele via Recode
C Inlezen van data via een tekstfile zonder kolommen
D1 Uitbijters lokaliseren via boxplot
D2 Cases selecteren en deleten
E Betrouwbaarheidsinterval populatiegemiddelde berekenen
F Populatiegemiddelde toetsen met t-toets

Practicum 3

Doelstelling

A. Inlezen data via tekstfile met vaste kolommen
B. Onderzoeken normaliteit variabele met normaalkwartiel (q-q) plot
C. Selecteren van een groep cases
D. Toetsen van verschil tussen 2 onafhankelijke groepen via t-toets
E. Verschil tussen twee groepen laten zien met dubbele boxplot
F. Toetsen verschil tussen gerelateerde steekproeven met de gepaarde t-toets
G. Toetsen van verschil in toename tussen 2 onafhankelijke groepen

Practicum 4

Doelstelling

A1 Invoeren data op basis van een kruistabel
A2 Cases wegen met frequentie
A3 Betekenis van een waarde/code vastleggen
B Kruistabel maken met alleen aantallen
C Meest geschikte soort kruistabel kiezen
D Kruistabel grafisch weergeven
E Verband tussen 2 categorische variabelen toetsen met chikwadraat
F Verandering bij dichotome, gepaarde waarnemingen toetsen met McNemar

Practicum 5

Doelstelling

A1 Mann-Whitney toets toepassen voor het verschil tussen twee onafhankelijke steekproeven
A2 Mann-Whitney toets vergelijken met t-toets
B1 Inlezen data uit tekstfile met COMMA-format
B2 Grafiek maken om de uitkomsten van Mann-Whitney U te illustreren
C1 Wilcoxon-Rangtekentoets toepassen voor het verschil bij gerelateerde steekproeven (gepaarde waarnemingen)
C2 Wilcoxon-Rangtekentoets vergelijken met de t-toets voor gepaarde waarnemingen
C3 Grafiek maken om het verschil tussen beide variabelen te illustreren