Richard Milhous Nixon

37th president of the USA: 1969-1974

Richard Milhous Nixon 1969-1974
Richard Milhous Nixon 1913-1994