Thomas Jefferson

3rd president of the USA: 1797-1801

Thomas Jefferson 1797-1801
Thomas Jefferson 1743-1826
Biography