Slavic Languages and Cultures Department, University of Groningen
Listen to the Slavic languages

Alice in Wonderland, page one
 
Serbian and English

listen to the Serbian text
Back to language choice
Back to choice of Serbian texts
Switch to Serbian and Dutch
Switch to Serbian and Russian

Луис Керол: Алиса у земљи чуда

Lewis Carroll: ALICE IN WONDERLAND (1865)


Превео с енглеског Лука Семеновић
  Serbian translation by Luka Semenović
000     ГЛАВА

CHAPTER I

001     НИЗ ЗЕЧЈУ РУПУ

1 DOWN THE RABBIT-HOLE

002     Алиси је постало већ страшно досадно да седи поред своје сестре на насипу ништа не радећи.

2 ALICE was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do:

003  Завирила је једаред-дваред у књигу коју је сестра читала,

3 once or twice she had peeped into the book her sister was reading,

004  али у њој није било ни слика ни разговора.

4 but it had no pictures or conversations in it,

005  Уф, каква ми је то књига, помислила је Алиса ни слика ни разговора!

5 'and what is the use of a book,' thought Alice, 'without pictures or conversations?'

006     Лењо је премишљала

6 So she was considering, in her own mind

007  (јер је била врло сањива од врућине и мисли су јој веома споро текле),

7 (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid),

008  да ли би вредело да устане и набере белих рада па да од њих оплете венац

8 whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies,

009  кад одједном, баш поред ње, протрча Бели Зец са црвенкастим очима.

9 when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.

010     Алиса у овоме није видела баш ништа нарочито,

10 There was nothing so very remarkable in that;

011  нити је пак сматрала за нешто јако необично

11 nor did Alice think it so very much out of the way

012  кад је чула како је Зец рекао самоме себи:

12 to hear the Rabbit say to itself

013  Тешко мени! Тешко мени! Задоцнићу!

13 'Oh dear! Oh dear! I shall be too late!'

014  (Кад је доцније размишљала о томе, сетила се

14 (when she thought it over afterwards it occurred to her

015  да је требало да се зачуди,

15 that she ought to have wondered at this,

016  но тада јој је све изгледало као нешто сасвим природно.)

16 but at the time it all seemed quite natural);

017  Међутим, кад је Зец из џепа на прслуку извадио чак и један прави сат,

17 but, when the Rabbit actually took a watch out of its waistcoat-pocket,

018  погледао у њега па одјурио даље,

18 and looked at it, and then hurried on,

019  Алиса је скочила. Синуло јој је кроз главу

19 Alice started to her feet, for it flashed across her mind

020  да никада дотле није видела зеца са џепом на прслуку а још мање да он из џепа вади сат.

20 that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it,

021  Горећи од радозналости, потрчала је преко поља за зецом

21 and burning with curiosity, she ran across the field after it,

022  и имала је срећу да у последњем тренутку види како он нестаје у једној великој зечјој рупи у шипрагу.

22 and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit-hole under the hedge.

023     Одмах за њим улетела је и Алиса у рупу,

23 In another moment down went Alice after it,

024  ни у једном тренутку не помишљајући како ли ће из ње изићи.

24 never once considering how in the world she was to get out again.

025     Зечја рупа је у почетку водила право напред, као тунел, а затим се нагло спуштала,

25 The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down,

026  тако нагло да Алиса уопште није имала времена да помисли да треба да се заустави,

26 so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself

027  па је тако почела да пада низ један врло дубок бунар.

27 before she found herself falling down what seemed to be a very deep well.

028     Да ли што је бунар био врло дубок, или што је падала врло лагано,

28 Either the well was very deep, or she fell very slowly,

029  тек Алиса је имала довољно времена да, падајући све дубље и дубље, разгледа око себе

29 for she had plenty of time as she went down to look about her,

030  и да се у чуду запита шта ли ће се даље догодити.

30 and to wonder what was going to happen next.

031  Прво је покушала да баци један поглед наниже да види где ли ће доспети,

31 First, she tried to look down and make out what she was coming to,

032  али било је сувише мрачно да би могла да сагледа било шта.

32 but it was too dark to see anything:

033  Затим је погледала у стране бунара и спазила

33 then she looked at the sides of the well, and noticed

034  да су испуњене орманима и полицама за књиге.

34 that they were filled with cupboards and book-shelves:

035  Овде-онде видела је земљописне карте и слике које су висиле на клиновима.

35 here and there she saw maps and pictures hung upon pegs.


The Serbian text was read by Aleksandra Popit and recorded by Peter Houtzagers
The English text is from the original by Lewis Carol.

To next page

Peter Houtzagers. Last Modified: February 18, 2019