Slavic Languages and Cultures Department, University of Groningen
Listen to the Slavic languages

Alice in Wonderland, page two
 
Czech and English

listen to the Czech text
Back to language choice
Back to choice of Czech texts
Switch to Czech and Dutch
Switch to Czech and Russian

To previous page

036  Cestou sebrala z jedné police sklenici;

36 She took down a jar from one of the shelves as she passed:

037  stálo na ní pomerančová zavařenina,

37 it was labeled 'ORANGE MARMALADE',

038  ale zklamala se, byla prázdná.

38 but to her great disappointment it was empty:

039  Zahodit ji, to se jí nezdálo, aby snad někoho nezabila,

39 she did not like to drop the jar, for fear of killing somebody,

040  a tak ji při tom padání šťastně strčila do jedné poličky.

40 so managed to put it into one of the cupboards as she fell past it.

041     „No ne,“ řekla si Alenka. „Po takovémhle pádu skutálet se ze schodů, to už pro mě nic nebude.

41 'Well!' thought Alice to herself, 'After such a fall as this, I shall think nothing of tumbling down-stairs!

042  To mě ale budou doma pokládat za hrdinku!

42 How brave they'll all think me at home!

043  Kdybych třeba ze střechy spadla, ani nemuknu!“

43 Why, I wouldn't say anything about it, even if I fell off the top of the house!'

044  (To už asi ne.)

44 (Which was very likely true.)

045     Stále hloub a hloub a hloub. Což tomu padání nikdy nebude konec?

45 Down, down, down. Would the fall never come to an end!

046  „To bych ráda věděla, kolik mil jsem se propadla?“ řekla nahlas.

46 'I wonder how many miles I've fallen by this time?' she said aloud.

047  „Už budu až někde u středu Země.

47 'I must be getting somewhere near the centre of the earth.

048  Počkat: bude to asi čtyři tisíce mil hluboko –“

48 Let me see: that would be four thousand miles down, I think –'

049  (Alenka se totiž ve škole všelico naučila,

49 (for, you see, Alice had learnt several things of this sort in her lessons in the school-room,

050  nebyla to sice nejvhodnější chvíle, chlubit se, co všechno ví,

50 and though this was not a very good opportunity for showing off her knowledge,

051  protože ji nikdo neslyšel,

51 as there was no one to listen to her,

052  ale neškodí trochu si to zopakovat)

52 still it was good practice to say it over)

053  „ – ano, tak daleko to asi bude –

53 '– yes that's about the right distance –

054  ale v jaké zeměpisné délce a šířce jsem se to octla.“

54 but then I wonder what Latitude or Longitude I've got to?'

055  (O tom, co je zeměpisná délka a šířka, neměla Alenka ani ponětí,

55 (Alice had not the slightest idea what Latitude was, or Longitude either,

056  ale když ono to tak báječně zní.)

56 but she thought they were nice grand words to say.)

057     A potom zase spustila:

57 Presently she began again.

058  „To jsem zvědavá, jestli propadnu skrz celou zeměkouli!

58 'I wonder if I shall fall right through the earth!

059  To bude legrace, až vylezu u lidí, co chodí po hlavě!

59 How funny it'll seem to come out among the people that walk with their heads downwards!

060  U Protichodců, myslím – “

60 The antipathies, I think –'

061  (byla ráda, že ji teď nikdo neslyší,

61 (she was rather glad there was no one listening, this time,

062  to slovo nějak správně neznělo) „–

62 as it didn't sound at all the right word) '

063  přece jen se budu muset zeptat, jak se to tam u nich jmenuje.

63 – but I shall have to ask them what the name of the country is, you know.

064  Prosím vás, paní, je tady Nový Zéland nebo Austrálie?“

64 Please, Ma'am, is this New Zealand? Or Australia?'

065  (při těch slovech se pokoušela uklonit –

65 (and she tried to curtsey as she spoke –

066  to je nápad, klanět se, když člověk padá!

66 fancy curtseying as you're falling through the air!

067  Jestlipak byste to dokázali?)

67 Do you think you could manage it!)

068  „Co si ta paní o mně pomyslí, jaká jsem nevzdělaná holka!

68 'And what an ignorant little girl she'll think me for asking!

069  Ba ne, ptát se nebudu;

69 No, it'll never do to ask:

070  třeba uvidím nějaký nápis.“

70 perhaps I shall see it written up somewhere.'

071     Stále hloub a hloub a hloub.

71 Down, down, down.

072  Nic jiného se dělat nedalo, a tak se Alenka zase rozpovídala.

72 There was nothing else to do, so Alice soon began talking again.

073  „Micce se bude po mně večer jistě stýskat!“

73 'Dinah'll miss me very much to-night, I should think!'

074  (Micka byla kočka.)

74 (Dinah was the cat.)

075  „Snad si na ni při svačině vzpomenou s miskou mléka.

75 'I hope they'll remember her saucer of milk at tea-time.

076  Micinko, kdybys tu tak byla se mnou!

76 Dinah, my dear! I wish you were down here with me!

077  V povětří asi žádné myši nejsou,

77 There are no mice in the air, I'm afraid,

078  ale třeba bys chytla netopýra, ten je přece skoro jako myš.

78 but you might catch a bat, and that's very like a mouse, you know.

079  Jen jestli jedí kočky rády netopýry?“

79 But do cats eat bats, I wonder?'


Czech translation by Aloys Skoumal and Hana Skoumalová

The Czech text was read by Daniela Macíková and recorded by Peter Houtzagers

The English text is from the original by Lewis Carol.

To next page

Peter Houtzagers. Last Modified: November 18, 2003