Slavic Languages and Cultures Department, University of Groningen
Listen to the Slavic languages

Winnie-the-Pooh
, page one  
 Serbian and Dutch

listen to the Serbian text
Back to language choice
Back to choice of Serbian texts
Switch to Serbian and English
Switch to Serbian and Russian

A.A. Miln: VINI ZVANI PU  (Preveo Luka Semenović)

A.A. Milne: Winnie-the-Pooh (Serbian translation by Luka Semenović   GLAVA II

CHAPTER TWO1      U KOJOJ PU IDE U POSETU I ZAPADA U ŠKRIPAC

1       Poeh gaat op bezoek en komt klem te zitten

2      Eduard Medved, koga su njegovi prijatelji zvali Vini zvani Pu, ili sasvim kratko Pu, šetao se jednog dana Šumom

2       Eduard Beer, bij zijn vrienden beter bekend als Winnie-de-Poeh of gewoon als Poeh, liep op een dag door het Woud,

3  i ponosno pevušio.

3       terwijl hij in zichzelf een liedje zong.

4  Tog jutra dok je pred ogledalom izvodio gimnastičke vežbe za održavanje linije, složio je jednu malu pesmu bez reči.

4       Dat liedje was die morgen in zijn hoofd geschoten toen hij zijn ochtendgymnastiek deed voor de spiegel:

5  Tra-la-la, tra-la-la, pevušio je pružajući šape iznad glave što više,

5       Tra-la-la, tra-la-la, terwijl hij zich uitrekte zo ver hij maar kon

6  a zatim tra-la-la, tra-la – joj u pomoć! – la, pokušavajući da dohvati prste zadnjih šapa.

6       en toen Tra-la-la, tra-la... aai!... la, toen hij probeerde zijn tenen aan te raken.

7  Posle doručka neprestano je ponavljao tu pevušicu

7       Na het ontbijt was hij het achter elkaar door blijven zingen,

8  dok je nije naučio napamet,

8       net zo lang tot hij het helemaal van buiten kende,

9  pa ju je, šetajući se, pevušio do kraja, bez zapinjanja.

9       en nu zong hij het nog eens helemaal achter elkaar, precies zoals het moest.

10  Evo te pevušice:

10      Het ging zo:

11           Trala-la, tra-la-la,
               tra-la-la, tra-la-la,
               Rum-tum-tidl-um-tum.
               tidl-idl, tidl-idl,rum-tum-tum-tidl-um.

11      Tra-la-la, tra-la-la,
          Tra-la-la, tra-la-la,
          Ra-ta-tiedel-di-dom...

12      E, pevušio je tu pevušicu i veselo koračao,

12      Nou, dat liep hij zo zachtjes voor zichzelf te zingen terwijl hij vrolijk doorstapte

13  razmišljajući šta li rade svi ostali

13      en zich afvroeg wat alle anderen aan het doen waren

14  i kako bi se osećao da je neko drugi.

14      en hoe het was om iemand anders te zijn,

15  Odjednom se zaustavio pred peščanim obronkom

15      maar toen kwam hij opeens bij een zandheuveltje

16  sa nekom velikom rupom.

16      en in dat heuveltje zat een diep gat.

17      Aha! uzviknuo je Pu. (Rum-tum-tidl-um-tum.)

17      'Aha!' zei Poeh. (Ra-ta-tiedel-di-dom)

18  Ako ja išta znam o ičemu, ta rupa znači Zekhop, rekao je

18      'Als ik ook maar iets van iets af weet, dan betekent dit gat: Konijn!' zei hij.

19  a Zekhop znači društvo,nastavio je

19      'En Konijn betekent Gezelschap,' zei hij,

20  a društvo, to znači jelo i neko ko će da sluša kako pevušim i tome slično.

20      'en Gezelschap betekent Iets te Eten en Naar-Mijn-Liedje-Luisteren en zo.

21  Rum-tum-tum-tidl-um.

21      Ra-ta-ti-tiedel-dom.'

22      Sagnuo se, gurnuo glavu u otvor rupe i viknuo:

22      En hij bukte zich voorover, stak zijn kop in het gat en riep:

23      Ima li koga?

23      'Is er iemand thuis?'

24      Iz rupe se čulo užurbano komešanje, pa se sve opet utišalo.

24      Meteen daarop hoorde hij een schuifelend geluid diep in het hol. En toen stilte.

25      Pitao sam: „Ima li koga?” viknuo je Pu.

25      'Ik vroeg of er iemand thuis was,' riep Poeh heel hard.

26      Nema! odgovorio je neki glas iz rupe, pa dodao:

26      'Nee,' zei een stem;

27  Nije potrebno da tako vičeš.

27      'je hoeft niet zo te schreeuwen,' zei de stem er meteen achteraan,

28  Čuo sam te sasvim dobro prvi put.

28      'ik had je de eerste keer al gehoord!'

29      Koješta! uzviknuo je Pu. Zar tu nema baš nikoga?

29      'Nou, zeg!' zei Poeh, 'is er helemaal niemand?'

30      Nema.

30      'Niemand.'

31      Vini zvani Pu izvukao je glavu iz otvora i malo se zamislio. Razmišljao je u sebi:

31      Winnie-de-Poeh trok zijn kop uit het gat terug en dacht even na. En toen dacht hij:

32      „Neko ipak mora da je tamo, jer neko mora da je rekao: Nema.”

32      Er moet iemand thuis zijn, omdat iemand Niemand heeft gezegd.

33      Zato je opet zavukao glavu u otvor i rekao:

33      Hij stak zijn kop dus nog maar eens in het gat en zei:


The Serbian text was read by Aleksandra Popit
and recorded by Peter Houtzagers
Dutch translation by Mies Bouhuys

To next page

Peter Houtzagers. Last Modified: November 18, 2003